Inteligentne sieci energetyczne w służbie środowisku

Inteligentne sieci energetyczne w służbie środowisku

Polacy konsumują coraz więcej energii. Uzupełnienie tradycyjnych sieci elektroenergetycznych nowoczesnymi elementami, przekształcającymi je w sieci inteligentne (ISE), otwiera wiele możliwości racjonalizacji jej zużycia. Dzięki temu ISE przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

fot.: Danuta Ruminowicz

Ilość energii wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz emisja szkodliwych substancji powstających przy jej wytwarzaniu w dużych elektrowniach węglowych wpływają negatywnie na stan środowiska naturalnego i postępujące zmiany klimatu. Uczynienie sieci inteligentnymi, polegające między innymi na wyposażeniu ich w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, pozwala na zmniejszenie strat energii w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych. Dzięki takim rozwiązaniom - niespotykanym w tradycyjnych sieciach - możliwa staje się automatyzacja pracy systemu dystrybucji energii, co znacznie poprawia jego efektywność. W rezultacie dostarczenie do odbiorcy konkretnej ilości energii wymaga mniejszego nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (w tym tej pochodzącej z węgla).

Narzędzia monitorujące pracę sieci elektroenergetycznej umożliwiają także wyrównanie zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych okresach doby. W efekcie zmniejsza się łączne maksymalne zapotrzebowanie na energię. Inne narzędzia, oferujące dostęp do informacji o bieżącym zużyciu energi­i, pomagają konsumentom bardziej racjonalnie wykorzystywać tę energię i zmienić nawyki w jej użytkowaniu. Doświadczenia europejskie wskazują, że sama tylko możliwość obserwacji zużycia energii przez klientów spowodowała spadek tego zużycia o 5 do 9 procent. Jeśli wielu konsumentów zdecyduje się dzięki takim narzędziom zmienić sprzęt w gospodarstwie domowym na bardziej energooszczędny, będzie to duży krok w kierunku ochrony środowiska.

â Odbiorcy indywidualni energii elektrycznej rzadko śledzą zmiany na rynku energii i często nie wiedzą, że mogą przyczynić się do ochrony środowiska - mówi Robert Stelmaszczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). - Kluczem do sukcesu przy inteligentnym korzystaniu z energii elektrycznej będzie konsekwentna edukacja na wielu poziomach, której efekty utrwalą się w czasie. Dodatkową zachętą może być nagroda finansowa w postaci oszczędności, jakie niesie ze sobą zmiana nawyków, jak również odpowiednie przepisy.

Równie ważną zmianą w kontekście ochrony środowiska jest umożliwienie rozwoju energetyki prosumenckiej. Jej podstawą jest wiele mikroinstalacji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Takie małe instalacje wytwórcze, np. przydomowe elektrownie wiatrowe czy fotowoltaiczne, produkują energię na potrzeby gospodarstwa domowego, rolnego czy przedsiębiorstwa. Nie zastępują przy tym dużych instalacji wytwórczych, np. elektrowni, lecz działają z nimi w integracji. Prosumenci - świadomi konsumenci energii mogą dzięki ISE nie tylko produkować w takich mikroźródłach energię elektryczną, lecz także ewentualny jej nadmiar sprzedawać do sieci. Współdziałanie wielu źródeł prosumenckich przynosi korzyści tak ekonomiczne, jak i środowiskowe.

â Chodzi przede wszystkim o zwiększenie udziału OZE w produkcji energii oraz o bardziej racjonalne gospodarowanie energią - wyjaśnia Robert Stelmaszczyk. - W systemie prosumenckim energia, która nie zostaje spożytkowana, nie marnuje się, lecz jest wykorzystywana w innym miejscu. Co więcej, w przyszłości możliwe stanie się również magazynowanie energii. Niewykorzystana energia będzie mogła być przechowana i użyta w późniejszym czasie np. do zasilania samochodów elektrycznych.

Więcej informacji o wpływie inteligentnych sieci na środowisko znaleźć można na stronie www.mojaenergia.pl , powstałej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej "ISE - dla domu, środowiska i gospodarki". Głównym organizatorem kampanii jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które działa we współpracy z podmiotami skupionymi w ramach Warsztatów Rynku Energetycznego - WRE. Podmioty te to między innymi Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, Operator Systemu Przesyłowego, Towarzystwo Obrotu Energią i Urząd Regulacji Energetyki. Realizacja kampanii dofinansowywana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna.

energia, inwestycje, energetyka, gospodarka, przemysł, ekologia, ochrona środowiska, energia elektryczna, innowacje, informacje, energia odnawialna, ise, aktualności, energia i ekologia - energetyka, energia-pl.pl, energia konwencjonalna, mikroinstalacje, prosument, inteligentne sieci energetyczne, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie