Co przyniesie rok 2015?

Kodeks Urbanistyczno-Budowalny. Prace nad nim zostały chwilowo wstrzymane wskutek zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Ostatnie spotkanie Komisji w roku 2014 r. nie miało charakteru merytorycznego a organizacyjny.

Fot.: Marek Jóźków

Zaakceptowano wyrażoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wolę przyspieszenia prac nad projektem. Podzielono prace na trzy zespoły problemowe:

  1. do spraw prawa budowlanego;
  2. do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  3. do spraw przepisów ogólnych.

Nowy przewodniczący Komisji w wystąpieniu inauguracyjnym zaproponował, aby na pierwszym etapie dalszych prac Komisja zajęła się opracowaniem części budowlanej kodeksu.

Nowelizacja prawa budowlanego

Druk 2710. Można się spodziewać drugiego czytania projektu. Nie wykluczone jest jego przyjęcie w I kwartale 2014 r. Jest już dostępne sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej Komisji Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2014 r. Zawiera ono tekst projektu ustawy przyjęty przez podkomisje.

Pewnych zmian można się spodziewać w wyniku obywatelskiego projektu zmiany ustawy - Prawo budowlane. Ten dotyczy liberalizacji w zakresie altan stawianych w rodzinnych ogrodach działkowych.

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej

Rok 2015 będzie pierwszym rokiem, w którym na szeroką skalę zostaną uruchomione środki finansowe przewidziane w ramach perspektywy budżetowej na lata 2014 - 2020. Przypominamy,
że w ramach unijnej polityki spójności do wydania będzie 82,5 mld euro. Oczekujemy ogłoszenia znaczącej liczby konkursów. Pierwsza "jaskółka" już się pojawiła. Wdniu 30 grudnia 2014 r. został ogłoszony pierwszy konkurs na realizację przedsięwzięć dotyczących udostępniania e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Istotne środki zostaną przeznaczone na promowaną efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Nowe prawo zamówień publicznych

Raczej nie można się go spodziewać jeszcze w 2015 r. Z pewnością jednak światło dzienne ujrzy projekt założeń do nowej ustawy. W drugiej połowie roku ukazać się może już projekt nowej regulacji. Spodziewamy się jednej z najistotniejszych w ostatnich latach dyskusji wokół zmian w prawie. Z pewnością rozgorzeje ona wokół nowych koncepcji dotyczących systemu zamówień publicznych. Oczekujemy w szczególności informacji dotyczących ewentualnych rozwiązań w zakresie wdrażania technologii BIM.

Prawo wyrobów budowlanych

Równolegle z pracami nad nowelizacją prawa budowlanego wciąż trwają prace nad zmianami w prawie wyrobów budowlanych (druk 2493). Projekt ten omawialiśmy w tekście pt.: "Prawo wyrobów budowlanych wzorowane na prawie europejskim".

Dostępne jest już sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej Komisji Infrastruktury z tekstem projektu po zmianach wprowadzonych przez podkomisję. Przyjęcia ustawy można się spodziewać już w I kwartale 2015 r.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Prace nad założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym trwają. W dniu 4 listopada 2014 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu. Choć prace się przeciągają, trudno sobie wyobrazić, żeby w 2015 r. ich nie zakończono. Oczekujemy dynamicznego rozwoju projektów PPP, które zostały wskazane jako jedno z najważniejszych narzędzi polityki spójności Unii Europejskiej.

Zmiany w prawie ochrony środowiska i prawie wodnym

Zmianę prawa ochrony środowiska zapowiada projekt zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 czerwca 2014 r. Pracę nad nim prowadzone są w celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso III).

W trakcie posiedzenia z dnia 21 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu założeń ustawy - Prawo wodne. W 2015 r. prowadzone będą prace nad projektem nowej ustawy prawo wodne i być może będziemy mieli nową ustawę. Wszystko w związku z koniecznością pełnej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej). Doprowadzi ona do całkowitej przebudowy systemu gospodarowania wodami, administrowania nim i jego finansowania. Projekt nowej ustawy przekazano do konsultacji społecznych w dniu 23 grudnia 2014 r.

OZE

Również w przypadku projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zakończyły się prace komisji sejmowej. Projekt będzie przedmiotem drugiego czytania w Sejmie. W 2015 r. powinniśmy doczekać się wejścia w życie ustawy, szczególnie wobec wzrostu ryzyka ukarania Polski przez Komisję Europejską karami za opóźnienie w implementacji dyrektywy unijnej.

KS

Autor: Kamil Stolarski, doradca prawny z grupy doradczej M&S Doradcy Strategiczni, redaktor naczelny budujwprawie.pl, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, kamil.stolarski@msdoradcy.pl

energia, fundusze, gospodarka, unia europejska, budownictwo, Komisja Europejska, KE, budowa, informacje, aktualności, oze, energia i ekologia - energetyka, energia oze, okiem fachowca, warto wiedzieć, energiamax.pl
Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie