Wymagania BOŚ Banku w Prosumencie

Wymagania BOŚ Banku w Prosumencie

BOŚ Bank opublikował zasady przyznawania kredytów i dotacji w programie Prosument. Od 24 kwietnia rusza nabór wniosków.

Oferta skierowana jest - jak wcześniej określił NFOŚiGW - do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Wzory wymaganych dokumentów do złożenia wniosku w celu pozyskania kredytu i dotacji

 • Wniosek o udzielenie EKOkredytu Prosument wraz z dotacją_instalacja PV
 • Wniosek o udzielenie EKOkredytu Prosument wraz z dotacją_wszystkie cele
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku
 • Karta informacyjna Klienta odrębna dla każdego Wnioskodawcy
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie Producenta urządzeń o posiadaniu gwarancji bankowej
 • Oświadczenie Wykonawcy instalacji o posiadaniu gwarancji bankowej
 • Gwarancji bankowej dla Producenta urządzeń
 • Gwarancji bankowej dla Wykonawcy instalacji
 • Zaświadczenie o dochodach

Wzory wymaganych dokumentów do uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji

 • Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia
 • Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne będą:

 • zaświadczenie o dochodach, lub inne dokumenty dotyczące źródła i wysokości dochodu pozwalające na dokonanie oceny zdolności kredytowej
 • wniosek o udzielenie Kredytu wraz z dotacją, zawierający podstawowe informacje o inwestorze i inwestycji
 • projekt instalacji
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis - w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji,
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
 • wniesienie prowizji przygotowawczej

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku "Wymagania techniczne" do programu "Prosument"
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości

Źródło: BOŚ Bank

Energia-pl.pl
Czytaj także
Polecane galerie