Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialna

Czym są przetargi

Przydatne zagadnienia

Postępowanie przetargowe - co to jest?

Według polskiego prawodawstwa, obok siebie funkcjonuje kilka rodzajów postępowań, które umownie możemy nazywać przetargami. Najczęściej występującym rodzajem postępowania tego typu jest przetarg nieograniczony. Ta forma polega na zaproszeniu do składania ofert dowolnego, nieograniczonego w żaden sposób kręgu osób lub instytucji, zwykle na drodze publicznego ogłoszenia w prasie lub sieci Internet. W przypadkach dotyczących instytucji bądź podmiotów z sektora publicznego, sposób przeprowadzenia przetargów jest dodatkowo uregulowany oddzielnymi przepisami. Przeciwieństwem przetargu nieograniczonego, jest przetarg ograniczony. Podstawowa różnica pomiędzy obiema formami przetargów polega na tym, że do uczestniczenia w postępowaniu ograniczonym zostają dopuszczone wyłącznie przedmioty spełniające określone przesłanki, sformułowane wyraźnie w warunkach uczestnictwa, bądź po prostu firmy imiennie zaproszone przez samego organizatora. Po zgłoszeniu organizator przetargu decyduje z którymi z oferentów przejdzie do dalszych etapów postępowania.

Tryby postępowań przetargowych

Przetarg nieograniczony: w tym przypadku oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy dowiedzą się o przetargu. W przetargu ograniczonym jest inaczej: najpierw wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie ich do udziału w przetargu, (a swoje oferty mogą składać najczęściej jedynie ci wykonawcy, których wcześniej zaproszono do składania ofert), a dopiero później podmiot ogłaszający decyduje kogo dopuści do finalnego etapu postępowania. W przypadku negocjacji z ogłoszeniem, zamawiający najpierw publikuje ogłoszenie, potem negocjuje warunki umowy z wybranym przez siebie wykonawcami, a dopiero potem zaprasza ich do składania swoich ofert. Negocjacje bez ogłoszenia są podobne do negocjacji z ogłoszeniem, jednak nie nakładają obowiązku zamieszczania ogłoszenia. Zamówienia z wolnej ręki polegają na udzieleniu zamówienia po negocjacjach z tylko jednym, wybranym wcześniej wykonawcą. W przypadku zapytań o cenę, zamawiający pyta o cenę wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Aukcje elektroniczne odbywają się przez Internet. Składane oferty są klasyfikowane automatycznie. Aukcje organizuje się w przypadku zamówienia na dostawę powszechnie dostępnych na rynku dóbr.

Po co organizuje się przetargi?

Podstawowym celem w jakim organizuje się postępowania przetargowe jest wyłonienie odpowiedniego partnera, który będzie świadczył organizatorowi przetargu swoje usługi lub dostarczy przedmioty zamówienia na najbardziej korzystnych warunkach. Z kolei firmom świadczącym usługi, lub dostarczającym wytworzone przez siebie dobra, uczestnictwo w przetargach umożliwia szybkie i łatwe znajdowanie tematycznie zgodnych odbiorców i klientów. Organizacja przetargów została podzielona na trzy kategorie, które dotyczą zakresu wykonanej usługi. Są to roboty budowlane, usługi, a także dostawy. Podobną funkcję pełni organizowanie zapytań ofertowych, konkursów ofert, a także licytacji elektronicznych. Te ostatnie nie mają aż tak bardzo wiążących jak w przypadku zwykłych postępowań przetargowych obwarowań prawnych, ale z pewnością są pomocne w wyborze odpowiedniego kontrahenta.

Dlaczego warto korzystać z usług monitoringu przetargów?

Jeśli firma lub osoba fizyczna świadczy usługi bądź dostarcza określone towary, dobra lub produkty, fundamentem sukcesu rynkowego jest znalezienie odbiorców. Uczestniczenie w przetargach jest jedną z najłatwiejszych dróg do zdobycia odpowiednich kontraktów, pasujących do profilu prowadzonej działalności. Postępowanie przetargowe, w odróżnieniu od zwykłej gry rynkowej charakteryzuje się tym, że podmioty rywalizują o otrzymanie zlecenia na możliwie najbardziej równych, jasnych zasadach, z góry znając kryteria potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Największą trudnością w całym tym łańcuchu jest dla firmy znalezienie samej informacji o odbywającym się postępowaniu przetargowym. Wyszukiwanie tego typu informacji jest czaso- i kosztochłonne, zużywane są zasoby materialne oraz kadrowe firmy, a efekty takiego samodzielnego poszukiwania postępowań nie zawsze muszą się okazać satysfakcjonujące. I tu na przeciw potrzebom klientów wychodzi nasz serwis. Doświadczony, odpowiednio przeszkolony zespół przeszukuje wszelkie dostępne miejsca publikacji informacji o przetargach, dokonuje ich merytorycznej analizy, grupuje na tematyki, branże i segreguje. Praca klienta sprowadza się tu tylko do wybrania interesującego go zakresu tematycznego w jakim chciałby otrzymywać informacje przetargowe, a my dostarczamy gotowe, czytelne zestawienia (z danymi kontaktowymi, przedmiotem, terminem zgłaszania ofert) w formie dostępu do bazy lub dla wygody - newsletterów. Szybko i skutecznie.

Kiedy ogłasza się przetargi - podstawowe zasady

Regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych mają zastosowanie praktyczne w przypadkach, kiedy szacowana wartość zamówienia jest wyższa niż 14000 euro (po przeliczeniu na złote według aktualnego kursu). Istnieje także możliwość stosowania specjalnej, mniej skomplikowanej procedury uproszczonej, wtedy gdy szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość przepisami. W ramach obowiązującej procedury, zamawiający ma obowiązek umieszczania ogłoszeń o rozpisanym postępowaniu przetargowym przede wszystkim w swojej siedzibie oraz publikacji ich treści także na stronie www. Obowiązkowe jest także publikowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego. Procedura podstawowa, stosowana przy zamówieniach publicznych, których wartość przekracza pewna, określoną wartość, oprócz obowiązku publikacji ogłoszenia w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej, nakłada na ogłaszającego obowiązek publikacji treści przetargu także w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli przetarg ma charakter aukcji bądź zapytania cenowego progi wartości nie obowiązują i wszystkie postępowania mogą mieć formę uproszczoną.

Czym są zamówienia publiczne w świetle prawa?

Ustawa o zamówieniach publicznych precyzuje iż przetargami w sensie prawnym są płatne umowy, w ramach których inwestor zawiera porozumienie z wykonawcą, a przedmiotem takiego układu między stronami jest najczęściej wykonawstwo (np. budowa), usługa bądź dostawa. Najbardziej drobiazgowej procedurze administracyjnej podlegają zamówienia opiewające kwotę przekraczającą 5.000.000 euro w przypadku usług i dostaw, oraz więcej niż 10.000.000 euro w przypadku przetargów na wykonanie (roboty budowlane). W zamówieniach takich stosuje się wszystkie procedury, jakie przewiduje postępowanie podstawowe, a dodatkowo jeszcze do każdego zamówienia, indywidualnie przewidziana jest instytucja obserwatora zewnętrznego. Na organizatora takiego przetargu nakładany jest także obowiązek publikacji w prasie specjalnych ogłoszeń informujących o prowadzonym postępowaniu. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, podstępowania tego typu podlegają każdorazowo kontroli przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Kto wygrywa przetargi?

Zwycięzcą przetargu powinna zostać ta firma, której oferta (zdaniem zamawiającego) okaże się najbardziej zgodna ze specyfikacją podaną w postępowaniu. Termin w którym inwestor dokona wyboru zwycięzcy postępowania musi być podany w ogłoszeniu oraz specyfikacji, z dokładnością, co do godziny, tak aby wszyscy zainteresowani mogli w tym wydarzeniu uczestniczyć na równych prawach. Najważniejszym kryterium wyboru nie musi być cena (choć może, wtedy automatycznie wygrywa najtańsza oferta). Możliwa jest natomiast sytuacja w której oferent zaproponuje podejrzanie niską wycenę. Wówczas zamawiający ma prawo do żądania udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Jeżeli ich nie otrzyma, ma obowiązek odrzucić taką ofertę. Zamawiający każdorazowo ma także obowiązek publikacji informacji o tym, która ofertę uznał za najkorzystniejszą i ja wybrał. Publikacja taka powinna zawierać informacje dotyczące samego zamawiającego, przedmiotu zamówienia i pełnej informacji o wybranym oferencie, włącznie z adresem.

Umowa zawarta z wybranym kontrahentem musi być sporządzona w formie pisemnej. Choć polskie prawo dopuszcza umowy ustne, to w przypadku postępowań przetargowych muszą być one (pod rygorem nieważności) sporządzone na piśmie. Niektóre umowy wymagają także sporządzenia odrębnych aktów notarialnych. Informacja o zawarciu umowy także powinna zostać opublikowana.

Wyszukaj i sprawdź sam jaki duże możliwości dają przetargi

Masz pytania
dotyczące bazy przetargów?
Zadzwoń: 071 337-42-62
Zaloguj się
Podaj adres e-mail
Podaj hasło

Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

Wg województwa