Money.plTechnologie dla biznesuEnergia odnawialna

Rodzaje przetargów

Rodzaje przetargów

Aukcja

Jest to szczególna forma przetargu, każdorazowo przeprowadzana na żywo lub on-line. Najczęściej aukcje organizuje się wówczas, gdy wiemy iż dany towar, usługa lub zamówienie znajdą na rynku wielu nabywców lub oferentów. Aukcje mogą się odbywać na specjalnych targach bądź w domach aukcyjnych. Istnieją także aukcje internetowe - które w przypadku postępowań przetargowych są organizowane najczęściej. Według krajowego prawa cywilnego aukcja stanowi odrębną od przetargu formę zawarcia umowy. W odróżnieniu od przetargu, charakteryzuje się ustnym i bezpośrednim trybem składania ofert. Ważną cechą aukcji jest tymczasowe powierzenie towaru przez sprzedającego pośrednikowi, który postępowanie aukcyjne prowadzi. Umowa między pośrednikiem i sprzedającym bardzo często zawiera paragraf zakazujący sprzedającemu wycofanie się z transakcji niezależnie od wylicytowanej ostatecznie ceny.

Dialog konkurencyjny

Jest to specyficzny rodzaj udzielenia zamówienia publicznego, w którym bezpośrednio po publikacji ogłoszenia o zamówieniu, podmiot zamawiający przeprowadza z wybranymi przez siebie potencjalnymi wykonawcami konsultacje w formie dialogu, a w następnej kolejności zaprasza owe podmioty do składania pisemnych ofert. Dialog konkurencyjny stosuje się jedynie w kilku przypadkach opisywanych przez Prawo Zamówień Publicznych, najczęściej gdy nie jest możliwe przeprowadzenie typowego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, ze względu na duże skomplikowanie warunków zamówienia. W tego typu postępowaniach, warunki przetargu najczęściej nie są ostatecznie sprecyzowane przed jego rozpoczęciem. Dialog z oferentami pełni właśnie rolę wyjaśniającą i doprecyzowującą, podczas której zleceniodawca ostatecznie ustala warunki przetargu.

Konkurs

Konkurs jest bardzo specyficznym rodzajem przyrzeczenia publicznego, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający zobowiązuje się do przyznania nagrody za przygotowanie i dostarczenie pracy konkursowej na zadany temat. Konkursy w rozumieniu zamówień publicznych, dotyczą przede wszystkim zagadnień przetwarzania danych oraz planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego i architektonicznego. Przyznanie nagrody oznacza równocześnie przeniesienie na organizatora konkursu praw do wybranej przez sąd konkursowy pracy. Konkurs może mieć jeden lub dwa etapy.

Licytacja elektroniczna

Ta forma przetargu polega na wyłonieniu wykonawcy usługi lub dostawcy dóbr w drodze specjalnej, elektronicznej licytacji, która odbywa się za pośrednictwem odpowiednio do tego przygotowanej strony internetowej. Rola oferentów sprowadza się do wypełnienia uprzednio przygotowanych elektronicznych formularzy. Za pomocą owych kwestionariuszy, wszyscy biorący udział w postępowaniu wykonawcy składają przygotowane przez siebie oferty (nazywane postąpieniami). Zgodnie z obowiązującym prawem licytację elektroniczną można stosować do wszystkich rodzajów zamówień, których wartość nie przekracza zapisanych w przepisach progów unijnych. Wcześniej ten typ postępowań można było stosować wyłącznie do zamówień na dostawy i usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Jedynym kryterium wyboru zwycięskiej oferty jest w tym trybie cena.

Negocjacje

Negocjacje dzielimy na dwa podtypy

Negocjacje bez ogłoszenia
Negocjacje bez ogłoszenia są specjalną, konkurencyjną formą udzielania zamówień publicznych, polegającą na zaproszeniu wybranej grupy wykonawców do przeprowadzenia negocjacji dotyczących warunków, na jakich to zamówienie zostanie udzielone. Złożenie, ocena i wybór ofert następują dopiero po przeprowadzeniu negocjacji określających warunki.

Negocjacje z ogłoszeniem
Negocjacje z ogłoszeniem składają się kilku charakterystycznych etapów: Po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu odbywa się składanie wniosków o dopuszczenie do postępowania. W następnej rundzie zamawiający wystosowuje zaproszenie do wybranych przez siebie wykonawców (z listy firm które się zgłosiły), których dopuszcza do składania ofert wstępnych nie zawierających ceny, Następnie odbywają się negocjacje z wykonawcami, a w finale podmiot organizujący przetarg zaprasza uczestników przetargu do składania ostatecznych ofert.

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony to najbardziej powszechnie stosowana forma udzielenia zamówienia. W przetargu nieograniczonym zamawiający wydaje publiczne ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania przetargowego, a swoje oferty mogą składać wszystkie zainteresowane uczestnictwem (i otrzymaniem zlecenia) podmioty na rynku.

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony jest przeciwieństwem przetargu nieograniczonego. W tym trybie zamówienia, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o przetargu, zainteresowane podmioty składają aplikacje nie zawierające ofert a wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu. Następnie strona organizująca przetarg analizuje zgłoszone aplikacje i wybiera tylko te podmioty, które zaprasza do złożenia właściwych ofert. Wybrane firmy mogą wtedy składać normalne, ostateczne oferty.

Zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę to najbardziej uproszczony tryb udzielenia zamówienia, który stosuje się jedynie przy zamówieniach o wartościach nie przekraczających progów ustanowionych prawem UE. W zapytaniu takim zamawiający pyta o cenę potencjalnego zlecenia wybranych przez siebie wykonawców i jednocześnie zaprasza ich do składania ofert. Jedynym kryterium wyboru oferty pozostaje w tej formie przetargu cena. Przy stosowaniu zapytania o cenę nie można zamawiać dostaw innych dóbr niż konkretne przedmioty. Ta forma postępowań przetargowych nie może być także stosowana w przypadku robót budowlanych.

Masz pytania
dotyczące bazy przetargów?
Zadzwoń: 071 337-42-62
Zaloguj się
Podaj adres e-mail
Podaj hasło

Przypomnij hasło

Nie masz konta?
Zarejestruj się

Wg województwa