Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Farmaceuci sumienia: apteki bez prezerwatyw

Farmaceuci sumienia: apteki bez prezerwatyw

Farmaceuci sumienia: apteki bez prezerwatyw

Nemezis <s...@gmail.com> / 2012-04-10 20:47:51
Grupa wrocławskich farmaceutów nie chce sprzedawać środków
antykoncepcyjnych i prezerwatyw.
Powód? To niezgodne z ich sumieniem. Aptekarze ze Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich Polski nie chcą mieć w swoich aptekach środków
antykoncepcyjnych, które według nich niszczą ludzkie życie i płodność.
Domagają się wprowadzenia w prawie farmaceutycznym klauzuli sumienia,
która pozwalałaby im usunąć z półek niechciane specyfiki, które teraz
muszą mieć. Powód? Prawo, które wymaga od farmaceutów posiadania
wszystkich specyfików, które pozwalają leczyć choroby i wpływają na
zdrowie pacjenta.
Farmaceuci chcą mieć wolny wybór
Chodzi o tabletki antykoncepcyjne, prezerwatywy, spirale czy tabletki
"po stosunku". Podpisy pod petycją są zbierane od kilku tygodni.
Możemy w niej m.in. przeczytać:
"Każdy farmaceuta lub właściciel apteki powinien, zgodnie ze swoim
sumieniem i Kodeksem Etyki Aptekarza, mieć wolność wyboru odnośnie
sprzedaży tych środków, jak i posiadania ich we własnej aptece".
Pod petycją podpisało się już ponad 8 tys. osób, a to nie koniec
batalii. Zmiany w prawie farmaceutycznym musi jeszcze przyjąć polski
Sejm. SFKP przygotowuje właśnie projekt ustawy, która będzie zawierała
nową klauzulę sumienia polskich farmaceutów.


http://www.mmwroclaw.pl/363993/2011/3/22/farmaceuci-sumienia-apteki -bez-prezerwatyw?category=news

To chyba spodoba się Wrocławianom, przecież seks to zło i reszcie
Polski też, nareszcie zlo w postaci seksu zostanie wyplenione z
Polski .Jak można brać w rękę prezerwatywy, mówić o członku w
prezerwatywie, to oburzające, moje sumienie również cierpi. W Łodzi
nawet marchewkę włożyli do prezerwatywy i to wywołało skandal i
słusznie ,jak można dzieci namawiać i pokazywać materiały kaźni ,
narzędzi tortur służące do niezapłodnienia. Wszyscy będą zadowoleni,
jak nareszcie zakaz zostanie wprowadzony i rozpowszechniony. Taka
piękna ustawa, mam nadzieję, że przywileje dla aptek katolickich dane
przez rząd ujmą też za " gardło" inne apteki i wreszcie wyrzucimy z
Polski grzeszny seks.
 
Czytaj także na forum

Re: Farmaceuci sumienia: apteki bez prezerwatyw

Przemysław_Dębski <p...@go2.pl> / 2012-04-11 10:48:52
Użytkownik "Nemezis" napisał w wiadomości
news:63c2350a-3089-456f-b0dc-8b11d864ab14@9g2000yqp.googlegroups.com...
Grupa wrocławskich farmaceutów nie chce sprzedawać środków
antykoncepcyjnych i prezerwatyw.
Powód? To niezgodne z ich sumieniem. Aptekarze ze Stowarzyszenia
Farmaceutów Katolickich Polski nie chcą mieć w swoich aptekach środków
antykoncepcyjnych, które według nich niszczą ludzkie życie i płodność.
Domagają się wprowadzenia w prawie farmaceutycznym klauzuli sumienia,
która pozwalałaby im usunąć z półek niechciane specyfiki, które teraz
muszą mieć. Powód? Prawo, które wymaga od farmaceutów posiadania
wszystkich specyfików, które pozwalają leczyć choroby i wpływają na
zdrowie pacjenta.
Farmaceuci chcą mieć wolny wybór
Chodzi o tabletki antykoncepcyjne, prezerwatywy, spirale czy tabletki
"po stosunku". Podpisy pod petycją są zbierane od kilku tygodni.
Możemy w niej m.in. przeczytać:
"Każdy farmaceuta lub właściciel apteki powinien, zgodnie ze swoim
sumieniem i Kodeksem Etyki Aptekarza, mieć wolność wyboru odnośnie
sprzedaży tych środków, jak i posiadania ich we własnej aptece".
Pod petycją podpisało się już ponad 8 tys. osób, a to nie koniec
batalii. Zmiany w prawie farmaceutycznym musi jeszcze przyjąć polski
Sejm. SFKP przygotowuje właśnie projekt ustawy, która będzie zawierała
nową klauzulę sumienia polskich farmaceutów.


http://www.mmwroclaw.pl/363993/2011/3/22/farmaceuci-sumienia-apteki -bez-prezerwatyw?category=news

To chyba spodoba się Wrocławianom, przecież seks to zło i reszcie
Polski też, nareszcie zlo w postaci seksu zostanie wyplenione z
Polski .Jak można brać w rękę prezerwatywy, mówić o członku w
prezerwatywie, to oburzające, moje sumienie również cierpi. W Łodzi
nawet marchewkę włożyli do prezerwatywy i to wywołało skandal i
słusznie ,jak można dzieci namawiać i pokazywać materiały kaźni ,
narzędzi tortur służące do niezapłodnienia. Wszyscy będą zadowoleni,
jak nareszcie zakaz zostanie wprowadzony i rozpowszechniony. Taka
piękna ustawa, mam nadzieję, że przywileje dla aptek katolickich dane
przez rząd ujmą też za " gardło" inne apteki i wreszcie wyrzucimy z
Polski grzeszny seks.

----------------------------------------

No ale to świetny pomysł jest. Po pierwsze primo, nie widzę powodu by
aptekarz, jak każdy inny handlarz nie mógł handlować asortymentem wedle
własnego uznania. Chce sprzedawać gumki, niech sprzedaje, nie chce - bo to
się kłóci z jego katolicką etyką, to niech nie sprzedaje. Resztę załatwi
rynek. Dzięki temu masa ludzi będzie _miała_powód_ by taką aptekę zawsze z
daleka omijać, inna masa będzie miała powód by tylko do takiej apteki
chodzić. Świetność pomysłu polega na tym, że masa tej drugiej masy
statystycznie z biegiem czasu będzie się stopniowo zmniejszać by powiększyć
masę pierwszej masy. A i tak pierwsza masa jest już w zdecydowanej
przewadze.

Dębska
 

Re: Farmaceuci sumienia: apteki bez prezerwatyw

zażółcony <r...@ciachop.pl> / 2012-04-11 11:35:19
W dniu 2012-04-11 10:48, Przemysław Dębski pisze:

> No ale to świetny pomysł jest. Po pierwsze primo, nie widzę powodu by
> aptekarz, jak każdy inny handlarz nie mógł handlować asortymentem wedle
> własnego uznania. Chce sprzedawać gumki, niech sprzedaje, nie chce - bo
> to się kłóci z jego katolicką etyką, to niech nie sprzedaje. Resztę
> załatwi rynek. Dzięki temu masa ludzi będzie _miała_powód_ by taką
> aptekę zawsze z daleka omijać, inna masa będzie miała powód by tylko do
> takiej apteki chodzić. Świetność pomysłu polega na tym, że masa tej
> drugiej masy statystycznie z biegiem czasu będzie się stopniowo
> zmniejszać by powiększyć masę pierwszej masy. A i tak pierwsza masa jest
> już w zdecydowanej przewadze.
>
> Dębska

Imo to nie tak.
Apteka to apteka.
Niech sobie sprzedaje co chce, ale pod innym szyldem.

Szyld to prawa ale też i obowiązki.

Wolny rynek to nie wolność do nazywania rzeczy nie po imieniu.
Chcesz mieć stragan z ziołami - powiedzmy, że ujdzie.
Chcesz istnieć w rejestrze aptek, w tym widnieć na tablicach
w szpitalach typu 'najbliższa apteka całodobowa' - musisz
pełnić swoją funkcję.

Bo prezerwatywy to jedno. A za chwilę odmówią sprzedaży
insuliny, bo jest produkowana przez organizmy modyfikowane
genetycznie. I co jeszcze ?
 

Re: Farmaceuci sumienia: apteki bez prezerwatyw

Nemezis <s...@gmail.com> / 2012-04-11 12:25:57

Przemysław Dębski napisał(a):
> U�ytkownik "Nemezis" napisa� w wiadomo�ci
> news:63c2350a-3089-456f-b0dc-8b11d864ab14@9g2000yqp.googlegroups.com...
> Grupa wroc�awskich farmaceut�w nie chce sprzedawa� �rodk�w
> antykoncepcyjnych i prezerwatyw.
> Pow�d? To niezgodne z ich sumieniem. Aptekarze ze Stowarzyszenia
> Farmaceut�w Katolickich Polski nie chc� mie� w swoich aptekach �rodk�w
> antykoncepcyjnych, kt�re wed�ug nich niszcz� ludzkie �ycie i p�odno��.
> Domagajďż˝ siďż˝ wprowadzenia w prawie farmaceutycznym klauzuli sumienia,
> kt�ra pozwala�aby im usun�� z p�ek niechciane specyfiki, kt�re teraz
> musz� mie�. Pow�d? Prawo, kt�re wymaga od farmaceut�w posiadania
> wszystkich specyfik�w, kt�re pozwalaj� leczy� choroby i wp�ywaj� na
> zdrowie pacjenta.
> Farmaceuci chc� mie� wolny wyb�r
> Chodzi o tabletki antykoncepcyjne, prezerwatywy, spirale czy tabletki
> "po stosunku". Podpisy pod petycjďż˝ sďż˝ zbierane od kilku tygodni.
> Mo�emy w niej m.in. przeczyta�:
> "Ka�dy farmaceuta lub w�a�ciciel apteki powinien, zgodnie ze swoim
> sumieniem i Kodeksem Etyki Aptekarza, mie� wolno�� wyboru odno�nie
> sprzeda�y tych �rodk�w, jak i posiadania ich we w�asnej aptece".
> Pod petycj� podpisa�o si� ju� ponad 8 tys. os�b, a to nie koniec
> batalii. Zmiany w prawie farmaceutycznym musi jeszcze przyj�� polski
> Sejm. SFKP przygotowuje w�a�nie projekt ustawy, kt�ra b�dzie zawiera�a
> now� klauzul� sumienia polskich farmaceut�w.
>
>
> http://www.mmwroclaw.pl/363993/2011/3/22/farmaceuci-sumienia-apteki-bez-prezerwatyw?c ategory=news
>
> To chyba spodoba si� Wroc�awianom, przecie� seks to z�o i reszcie
> Polski teďż˝, nareszcie zlo w postaci seksu zostanie wyplenione z
> Polski .Jak mo�na bra� w r�k� prezerwatywy, m�wi� o cz�onku w
> prezerwatywie, to oburzaj�ce, moje sumienie r�wnie� cierpi. W �odzi
> nawet marchewk� w�o�yli do prezerwatywy i to wywo�a�o skandal i
> s�usznie ,jak mo�na dzieci namawia� i pokazywa� materia�y ka�ni ,
> narz�dzi tortur s�u��ce do niezap�odnienia. Wszyscy b�d� zadowoleni,
> jak nareszcie zakaz zostanie wprowadzony i rozpowszechniony. Taka
> pi�kna ustawa, mam nadziej�, �e przywileje dla aptek katolickich dane
> przez rz�d ujm� te� za " gard�o" inne apteki i wreszcie wyrzucimy z
> Polski grzeszny seks.
>
> ----------------------------------------
>
> No ale to �wietny pomys� jest. Po pierwsze primo, nie widz� powodu by
> aptekarz, jak ka�dy inny handlarz nie m�g� handlowa� asortymentem wedle
> w�asnego uznania. Chce sprzedawa� gumki, niech sprzedaje, nie chce - bo to
> si� k��ci z jego katolick� etyk�, to niech nie sprzedaje. Reszt� za�atwi
> rynek. Dzi�ki temu masa ludzi b�dzie _mia�a_pow�d_ by tak� aptek� zawsze z
> daleka omija�, inna masa b�dzie mia�a pow�d by tylko do takiej apteki
> chodzi�. �wietno�� pomys�u polega na tym, �e masa tej drugiej masy
> statystycznie z biegiem czasu b�dzie si� stopniowo zmniejsza� by powi�kszy�
> masďż˝ pierwszej masy. A i tak pierwsza masa jest juďż˝ w zdecydowanej
> przewadze.
>
> D�bska

Powinno się ścigać za sprzedaż prezerwatyw, za pomocą prokuratury i
karać, karać i karać................popieram takie projekty, bo ludzie
dłużej nie wytrzymają i w końcu ruszą na to "czarne gówno" bo powoli
do tego będziemy zmierzać. To nie są aptekarze, jak mu się niepodoba
to niech sobie inny zawód znajdzie, bo łamie nasze prawa, znaczy że
żaden aptekarz nie ma prawa decydować za ciebie o twojej płodności,
nie może stawać między lekarzem i pacjentem iż nie wolno tobie dać
tabletek. Widzimy jak czarna mafia swojej wpływy rozszeża i łamie
nasze podstawowe prawa. Dużo osób w małych miejscowaściach zapomni jak
wygląda prezerwatywa......
 

Re: Farmaceuci sumienia: apteki bez prezerwatyw

Przemysław_Dębski <p...@go2.pl> / 2012-04-11 13:23:39

Użytkownik "zażółcony" napisał w wiadomości
news:jm3j8m$73s$1@news.task.gda.pl...
>W dniu 2012-04-11 10:48, Przemysław Dębski pisze:
>
>> No ale to świetny pomysł jest. Po pierwsze primo, nie widzę powodu by
>> aptekarz, jak każdy inny handlarz nie mógł handlować asortymentem wedle
>> własnego uznania. Chce sprzedawać gumki, niech sprzedaje, nie chce - bo
>> to się kłóci z jego katolicką etyką, to niech nie sprzedaje. Resztę
>> załatwi rynek. Dzięki temu masa ludzi będzie _miała_powód_ by taką
>> aptekę zawsze z daleka omijać, inna masa będzie miała powód by tylko do
>> takiej apteki chodzić. Świetność pomysłu polega na tym, że masa tej
>> drugiej masy statystycznie z biegiem czasu będzie się stopniowo
>> zmniejszać by powiększyć masę pierwszej masy. A i tak pierwsza masa jest
>> już w zdecydowanej przewadze.
>>
>> Dębska
>
> Imo to nie tak.
> Apteka to apteka.
> Niech sobie sprzedaje co chce, ale pod innym szyldem.
>
> Szyld to prawa ale też i obowiązki.
>
> Wolny rynek to nie wolność do nazywania rzeczy nie po imieniu.
> Chcesz mieć stragan z ziołami - powiedzmy, że ujdzie.
> Chcesz istnieć w rejestrze aptek, w tym widnieć na tablicach
> w szpitalach typu 'najbliższa apteka całodobowa' - musisz
> pełnić swoją funkcję.
>
> Bo prezerwatywy to jedno. A za chwilę odmówią sprzedaży
> insuliny, bo jest produkowana przez organizmy modyfikowane
> genetycznie. I co jeszcze ?

Niech odmówią insuliny. Niech powstaną też apteki jakiegoś innego wyznania,
które nie sprzedają żadnych leków, gdyż ingerencja lekami w ludzki organizm
jest sprzeczna z wolą najwyższego :) Tu działają proste prawa - podaży i
popytu. Jeśli w któejś aptece, nie sprzedadzą ci gumek, insuliny lub
polopiryny gdyż są to półprodukty wymiotów szatana, wówczas pójdziesz tam
gdzie takich problemów nie robią i do tej apteki wyznaniowej nie wrócisz
nigdy.
Idiotyczne pomysły spadają w otchłań niebytu i bankructwa wraz z ich
twórcami, jeśli tylko pozwolić im te pomysły zrealizować. Paradoksalnie ten
nakaz posiadania konkretnego asortymentu nie jest ochroną praw pacjenta i
konsumenta leków - bo jak nie w tej aptece kupi, to w innej. On chroni tych
natchnionych przed bankructwem.
Że juz o państwie wpieprzającym się biznes, nie wspomnę bo nie chcę Cię
zanudzać, a i tak skwitujesz że Cię to nie obchodzi bo Cię to nie dotyczy :P

Dębska
 
wstecz
1 2 3 4
Lebowski 2012-02-21 13:58
zażółcony 2011-10-31 18:08
zażółcony 2011-10-19 09:04
"zazolty" 2011-07-14 18:19
współpraca