Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia Naga prawda.

Naga prawda.

Naga prawda.

Ikselka <i...@gazeta.pl> / 2012-06-18 20:45:10
"(...)Cel: "kliniki" aborcyjne

W pewnym sensie Lila Rose, chociaý aktorkŕ nie zostaůa, zdobyůa jednak
aktorskie doúwiadczenie - w ramach swej aktywnoúci pro-life. Jako
dziewićtnastolatka utleniůa wůosy na blond i udajŕc przestraszonŕ
nastolatkć w stanie bůogosůawionym wchodziůa z ukrytŕ kamerŕ do "klinik"
aborcyjnych aby pokazaă úwiatu, jak potencjalne przypadki seksualnego
wykorzystywania nieletnich traktowane sŕ przez pracownice PP. Z
upublicznionych przez Rose nagrań wynika, ýe jedna z nich byůa przede
wszystkim zainteresowana sprzedaniem nastolatce "usůugi" aborcyjnej.
Namawiaůa jŕ do ukrywania rzekomej prawdy, iý ojcem dziecka jest duýo
starszy mćýczyzna oraz do kůamstwa na temat wieku dziewczyny. Nie
przejmowaůa sić faktem, ýe prawnie zobowiŕzana jest do natychmiastowego
powiadomienia o takich przypadkach wůadzy, gdyý seksualne wspóůýycie z
nieletniŕ to, w myúl przepisów, domniemany gwaůt.


Póęniejsze nagrania Live Action, dokonane w ramach dziennikarskich
prowokacji pokazaůy prostytutkć i sutenera, którzy chcieli otrzymaă úrodki
antykoncepcyjne i umoýliwiă ĽzabiegĄ pracujŕcym dla nich nieletnim
prostytutkom. Na filmach widaă, ýe pracownica Planned Parenthood gotowa
byůa zignorowaă prawo, nie zastanawiajŕc sić nad losem můodziutkich
dziewczyn, zmuszanych do nierzŕdu. Inne akcje potwierdziůy doúă znany fakt,
ýe organizacje aborcyjne nie tylko nie podajŕ kobietom prawdziwych
informacji dotyczŕcych "aborcji", ale i posůugujŕ sić pseudomedycznymi
kůamstwami (np., jakoby serce dziecka zaczynaůo biă nie 21.-22. dniu, ale w
11. albo 20. tygodniu!). Nagrania telefoniczne w ramach akcji ĽRacism
ProjectĄ ujawniůy z kolei, ýe PP, powiŕzana historycznie z ruchem
eugenicznym, przyjmowaůa donacje skierowane celowo na "aborcje"
czarnoskórych. Najnowszy materiaů video ujawniů, ýe PP nie widzi problemu z
zabijaniem nienarodzonych ze wzglćdu na ýeńskŕ půeă dziecka. Co wićcej,
pracownica organizacji namawiaůa kobietć na tzw. póęnŕ aborcjć (po 20.
tygodniu), z którŕ wiŕýe sić dodatkowe ryzyko zdrowotne, ale na której
zarabia sić szczególnie dobrze. Wszystkie nagrania moýna zobaczyă tutaj:
http://liveaction.org/Nie ma sić co dziwiă, ýe dla Planned Parenthood Rose staůa sić osobŕ non
grata. Jej fotografia wisiaůa w klinikach jako ostrzeýenie dla pracowników,
ýeby Ľtej paniĄ nie obsůugiwaă i nie wpuszczaă do gabinetów. Kobieta jednak
nie zraziůa sić trudnoúciami i nie daůa przestraszyă groębŕ procesu
(korzysta z pomocy prawników).Obrończyni ýycia nie dziaůa sama, zdoůaůa zgromadziă wokóů szlachetnej idei
grono oddanych osób. Jej zaangaýowanie napotyka na opór nie tylko ze strony
aborcjonistów, ale i ludzi niepopierajŕcych iúcie szpiegowskich metod Rose,
posůugujŕcej sić profesjonalnym, policyjnym sprzćtem nagrywajŕcym. Sŕ tacy,
którzy uwaýajŕ te sposoby za nieetyczne. Nie da sić jednak ukryă, ýe
uýywanie ukrytej kamery, by ujawniă dziaůania organizacji aborcyjnej
spotyka sić z szerokim oddęwićkiem i jest skuteczne.


Pomimo skrajnie nieprzychylnej atmosfery politycznej (prezydent Obama, jego
ýona czy teý obecna szefowa Departamentu Zdrowia, Kathleen Sebelius, sŕ
niezwykle przychylni lobby aborcyjnemu), zaangaýowanie Rose doprowadziůo do
pozbawienia PP funduszy z budýetów stanowych. Filie organizacji straciůy
finansowanie w dziewićciu stanach, chociaý - jak na razie - na poziomie
federalnym nie daůo sić doprowadziă do úledztwa i odcićcia ich od pienićdzy
podatników. Jak dotŕd, Planned Parenthood straciůa w sumie ponad 61
milionów dolarów (w samym Teksasie 47 mln, zaú w New Jersey - 7,5 mln).
Rose stara sić wićc finansowo uderzaă w zbrodniczy biznes aborcyjny i, jak
na razie, nieęle jej to wychodzi.

Czytaj wićcej:
http://www.pch24.pl/dziennikarstwo-sledcze-moze-sluzyc-zyciu,3414,i.html#ixz z1yAiZnrfV
"
--
XL
 
Czytaj także na forum

Re: Naga prawda.

Voyager <r...@gmail.com> / 2012-06-18 21:01:39
Ciach obłuda
XL
Brzydzimy się zakłamaniem i obłudą jaką stosują środowiska "pro-life"
w "debacie o aborcji". Nie godzimy się na narzuconym nam, zgniły
kompromis jakim raczą nas politycy, obawiający się prawdziwej debaty i
referendum w tej podstawowej sprawie. Nie godzimy się aby to
organizacje "pro-life", których aktywiści mają krew na rękach zabitych
lekarzy, raczyły nas frazesami o "świętości życia".

Hitlerowcy swoje rządy rozpoczęli od zakazu aborcji, nazywając ją"
aktem sabotażu przeciw przyszłości rasowej", a każda Niemka która tego
dokonała mogła liczyć się z karą śmierci. Sytuacja wyglądała podobnie
w stalinowskiej Rosji. Mamy zatem nadzieję, że na kolejnej wystawie
fakty te się pojawią, a Kościół Katolicki będzie wpisany na tę listę
razem z innymi totalitarnymi organizacjami zakazującymi aborcji.
 

Re: Naga prawda.

Ikselka <i...@gazeta.pl> / 2012-06-19 01:17:12
Dnia Mon, 18 Jun 2012 12:01:39 -0700 (PDT), Voyager napisał(a):

> Hitlerowcy swoje rządy rozpoczęli od zakazu aborcji, nazywając ją"
> aktem sabotażu przeciw przyszłości rasowej", a każda Niemka która tego
> dokonała mogła liczyć się z karą śmierci. Sytuacja wyglądała podobnie
> w stalinowskiej Rosji. Mamy zatem nadzieję, że na kolejnej wystawie
> fakty te się pojawią, a Kościół Katolicki będzie wpisany na tę listę
> razem z innymi totalitarnymi organizacjami zakazującymi aborcji.

Aborcjoniści wszystkich krajów, abortujcie się!


PS. ...i problem sam zniknie.
--
XL
 

Re: Naga prawda.

Nemezis <s...@gmail.com> / 2012-06-19 04:16:43


Ikselka napisał(a):
> Dnia Mon, 18 Jun 2012 12:01:39 -0700 (PDT), Voyager napisaďż˝(a):
>
> > Hitlerowcy swoje rz�dy rozpocz�li od zakazu aborcji, nazywaj�c j�"
> > aktem sabota�u przeciw przysz�o�ci rasowej", a ka�da Niemka kt�ra tego
> > dokona�a mog�a liczy� si� z kar� �mierci. Sytuacja wygl�da�a podobnie
> > w stalinowskiej Rosji. Mamy zatem nadziej�, �e na kolejnej wystawie
> > fakty te si� pojawi�, a Ko�ci� Katolicki b�dzie wpisany na t� list�
> > razem z innymi totalitarnymi organizacjami zakazuj�cymi aborcji.
>
> Aborcjoni�ci wszystkich kraj�w, abortujcie si�!
>
>
> PS. ...i problem sam zniknie.
> --
> XL

Problemem to jest fanatyzm religijny, który morduje lekarzy, kłamie,
konfabujuje aby ludziom narzucić chore i wynaturzone poglądy. Jest pro
live organizacją terrorystyczą i ja się kiedyś przejdę na ich defilady
i będe postulował- Terroryści wasze miejsce to więzienie na kubie.
 

Re: Naga prawda.

Nemezis <s...@gmail.com> / 2012-06-19 04:16:47


Ikselka napisał(a):
> Dnia Mon, 18 Jun 2012 12:01:39 -0700 (PDT), Voyager napisaďż˝(a):
>
> > Hitlerowcy swoje rz�dy rozpocz�li od zakazu aborcji, nazywaj�c j�"
> > aktem sabota�u przeciw przysz�o�ci rasowej", a ka�da Niemka kt�ra tego
> > dokona�a mog�a liczy� si� z kar� �mierci. Sytuacja wygl�da�a podobnie
> > w stalinowskiej Rosji. Mamy zatem nadziej�, �e na kolejnej wystawie
> > fakty te si� pojawi�, a Ko�ci� Katolicki b�dzie wpisany na t� list�
> > razem z innymi totalitarnymi organizacjami zakazuj�cymi aborcji.
>
> Aborcjoni�ci wszystkich kraj�w, abortujcie si�!
>
>
> PS. ...i problem sam zniknie.
> --
> XL

Problemem to jest fanatyzm religijny, który morduje lekarzy, kłamie,
konfabujuje aby ludziom narzucić chore i wynaturzone poglądy. Jest pro
live organizacją terrorystyczą i ja się kiedyś przejdę na ich defilady
i będe postulował- Terroryści wasze miejsce to więzienie na kubie.
 
wstecz
1 2 3
współpraca