Money.plTechnologie dla biznesu Grupy dyskusyjne pl.sci.psychologia O wychowaniu seksualnym i jego braku.

O wychowaniu seksualnym i jego braku.

O wychowaniu seksualnym i jego braku.

LeoTar <L...@wp.pl> / 2015-09-04 17:18:34
Moje dotychczasowe listy były dość chaotyczne. W tym postaram się
przedstawić temat systematycznie, krok po kroku, a przynajmniej
najważniejsze podejście do tematu inicjacji seksualnej.

Zacznę od tego, że:

1. Dziecko rodzi się wolne lecz pozbawione jakiejkolwiek wiedzy o życiu.
2. Celem naszego życia jest doskonałość i rodzice powinni nam to
umożliwić przez właściwe wychowanie. W dorosłe życie powinniśmy wkraczać
jako doskonali.
3. Wychowanie dziecka powinno polegać na zachowaniu jego wolności oraz
dostarczeniu mu wiedzy o życiu w taki sposób by mogło w przyszłości
podejmować decyzje i brać za nie pełną odpowiedzialność.
4. Jakiekolwiek ograniczanie wolności dziecka i jego dostępu do wiedzy
przez rodziców, świadome lub nieświadome, prowadzi do zniewolenia dziecka
5. Do tego by podejmować odpowiedzialne decyzje człowiek musi być
przekonany o kompletności swojej wiedzy, musi nieskończenie ufać własnym
siłom i mieć absolutne poczucie własnej wartości.
6. Kompletnej wiedzy o życiu powinni dostarczyć dziecku rodzice gdyż to
oni są dla dziecka autorytetami i cieszą się jego bezgranicznym zaufaniem.
7. Dziecko uczy się przez obserwowanie, naśladowanie i doświadczanie z
rodzicami.
8. Jakikolwiek rodzicielski zakaz bądź ograniczanie dziecku dostępu do
wiedzy jest poniżaniem dziecka przez rodzica a więc najbardziej perfidną
przemocą.
9. Przemocą jest również rodzicielski zakaz nawet jeżeli jest on
popełniany przez rodzica nieświadomie bądź też został narzucony przez
tradycję wychowawczą.
10. Każde pierwsze dziecięce doświadczenie jest najważniejszym, gdyż
staje się wzorcem na całe życie.
11. Najważniejszym doświadczeniem jest pierwsze doświadczenie seksualne
gdyż jest podsumowaniem całego procesu wychowawczego, wprowadzeniem
dziecka w życie dorosłe oraz tworzy wzorzec zachowań i relacji między
kobietą i mężczyzną w sferze życia odpowiadającej za trwanie gatunku a
więc najważniejszej.
12. Pierwsze doświadczenie seksualne, tak jak i każde inne pierwsze
doświadczenie, powinno mieć miejsce w atmosferze pewności, zaufania,
szacunku i miłości gdyż obraz ten utrwali się w podświadomości dziecka
na całe życie. Dziecko oczekuje doskonałości.
13. Pierwsze doświadczenie seksualne powinno być również emocjonalnym
aktem zrównania się dziecka z jego stwórcą (bogiem), czyli rodzicem tej
samej płci, aktem przekazania władzy stwórczej i uwolnienia dziecka od
strachu przed nieosiągalnym rodzicem.

Powyższe stwierdzenia nie są założeniami lecz wynikami obserwacji i
doświadczeń.

A teraz wyobraźmy sobie negatywne skutki zaprzeczenie powyższych tez.

1. Ograniczając dziecku wolność rodzice czynią z dziecka swojego
niewolnika więc dziecko, które jest wolne z urodzenia, zaczyna walczyć
przeciwko zniewalaniu go.
2. Ograniczanie dziecku dostępu do wiedzy o życiu rodziców, w
szczególności o życiu seksualnym, ogranicza jego wiedzę i budzi sprzeciw
dziecka od urodzenia.
3. Brak wiedzy powoduje niechęć i strach do brania odpowiedzialności za
decyzje, które osobnik musi podejmować w swoim dorosłym życiu.
4. Brak wiedzy wywołuje brak zaufania we własne siły i brak poczucia
własnej wartości. Ludzie, którzy nie ufają sobie i nie szanują samych
siebie nie ufają również innym i nie szanują innych.
5. Strach przed odpowiedzialnością za podejmowane decyzje powoduje, że
człowiek chce się uwolnić od tej odpowiedzialności spychając ją na kogoś
innego ale w taki sposób by ofiara nie zorientowała się, że przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za nie swoją decyzję; czysta manipulacja i przemoc
6. Przerzucanie odpowiedzialności za pomocą manipulacji jest przemocą
manipulującego w stosunku do ofiary.
7. Rodzice starają się przerzucić na dzieci odpowiedzialność za swoje
nieuświadomienie i za to, że dzieci domagają się dostępu do wiedzy o
życiu rodziców.
8. Rodzice, którzy nieświadomie uniemożliwiają dziecku dostęp do wiedzy
o ich życiu seksualnym dopuszczają się przemocy w stosunku do dziecka,
czynią z dziecka zakładnika ich niewiedzy i uzależniają je od siebie
emocjonalnie.
9. Nieświadomy zakaz edukacji seksualnej wywołuje narastający
systematycznie kompleks dziecka w stosunku do rodzica tej samej płci:
kompleks Edypa w przypadku chłopców i kompleks Elektry w przypadku
dziewcząt.
10. Rezultatem poczucia niższości dziecka w stosunku do rodzica jest
dążenie dziecka do uwolnienia się z tego poczucia niższości przez
stawanie się coraz lepszym od innych gdyż rodzic nie pozwolił do
zrównania się z nim; tak rodzi się niezdrowa rywalizacja.
11. Skutkiem systematycznego zakazywania dziecku przez rodziców dostępu
do wiedzy jest stopniowe oddalanie się dziecka od rodziców (niczym
?efekt motyla?) i poszukiwanie wiedzy poza rodziną; jest to proces
ciągły trwający od kołyski aż po wydalenie dziecka z domu rodzinnego i
zmuszenie go do założenia rodziny na fałszywym fundamencie niewiedzy.
12. Ponieważ problem ograniczania przez rodziców dostępu do wiedzy
dotyczy tak chłopców jak i dziewczynek więc nowa rodzina założona przez
nieświadome, a więc błędnie wychowane dzieci, będzie rodziną, w której
obie strony będą unikały brania odpowiedzialności za swoje decyzje i
będą przerzucać tę odpowiedzialność na partnera próbując go omamić i
zniewolić w specyficzny dla siebie sposób. To zjawisko jest żródłem
prostytucji małżeńskiej, która jest główną przyczyną rozpadu rodziny.

Rozwiązaniem pokazanego powyżej problemu przemocy w rodzinie jest
odrzucenie dotychczasowych zakazów wychowawczych, a właściwie ostatniego
gdyż inne zostały już odrzucone. Jest to nieświadomie sprawowany zakaz
wychowania seksualnego dzieci przez rodziców. Proces uświadamiania i
wychowania dzieci powinien się kończyć inicjacją seksualną dziecka w
trójkącie matka-dziecko-ojciec. Taki sposób wychowania i wprowadzenia
dziecka w życie dorosłe wywołuje następujące pozytywne skutki:

1. Rozwiązuje nierozwiązywalny do tej pory kompleks Edypa/Elektry.
2. Eliminuje kompleksy dziecka w stosunku do rodzica i powoduje, że
dziecko staje się emocjonalnie równe swojemu stwórcy oraz dziedziczy po
nim całe jego doświadczenie i wiedzę o życiu.
3. Dziecko staje się autorytetem dla samego siebie bezgranicznie
ufającym we własne siły.
4. Dzięki ufności we własne siły dziecko nie boi się brać
odpowiedzialności za własne decyzje a więc znika przyczyna manipulacji i
przerzucania odpowiedzialności na partnera, znika przyczyna manipulacji
poczuciem winy partnera i zanika wrogość między płciami.
5. Wyeliminowanie przyczyny braku poczucia własnej wartości eliminuje
jakże niekorzystne zjawisko małżeńskiej prostytucji i samoponiżania się
kobiet.
6. W miejsce walki i rywalizacji o to kto kogo zdominuje pojawia się
dobrowolna współpraca i wyeliminowana zostaje przemoc w relacjach między
kobietą i mężczyzną.

Wyeliminowanie rywalizacji między kobietą i mężczyzną, eliminacja
przyczyny przemocy to krok konieczny do zapewnienia trwałego pokoju na
naszej planecie ale nie tylko.
Technika społeczna eliminująca przemoc z życia człowieka pociąga za sobą
daleko idące konsekwencje filozoficzne co do relacji między Stwórcą a
światem, który stworzył. Wyeliminowana zostaje dychotomia między
naukowym i religijnym podejściem do zagadki powstania Wszechświata.
Wyzwolenie człowieka od ograniczeń przez zrównanie dziecka z
rodzicem-stwórcą to również uwolnienie naszych nieskończonych mocy
twórczych oraz otwarcie umysłu na korzystanie z wolnej woli.
Wyeliminowanie zakazu prowadzi również do pozbycia się z naszego życia
patologii psychicznych, biologicznych i społecznych gdyż zakaz jest ich
zalążkiem i prapoczątkiem. Zakaz jest wirusem Umysłu.

--
LeoTar
Świat według LeoTar'a @ http://leotr.friko.pl/
http://leotar.blog.pl/
Odważ się wiedzieć - Zygmunt Freud
 
Czytaj także na forum
współpraca