8 milionów kary dla TPSA

UKE nie podoba się poziom dostępności i jakości świadczenia usługi powszechnej Telekomunikacji

Za naruszenie obowiązku zachowania określonych wartości wskaźników dostępności i jakości świadczenia usługi powszechnej Prezes UKE nałożył na Telekomunikację Polską S.A. karę w wysokości 8 milionów złotych.


Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 8 Prawa telekomunikacyjnego karze podlega ten, kto nie zachowuje określonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wartości wskaźników dostępności i jakości świadczenia usługi powszechnej. W takich sytuacjach prawo przewiduje wydanie przez Prezesa UKE decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu.


W dniu 20 listopada 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych) za niezachowanie określonych w decyzjach Prezesa UKE wartości wskaźników dostępności i jakości świadczenia usługi powszechnej.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że TP, jako przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej, nie zachowywała ustalonych przez Prezesa UKE wartości wskaźników dostępności i jakości świadczenia usługi powszechnej w II półroczu 2006 r., w 2007 r. i I półroczu 2008 r.

W II półroczu 2006 r. nie zostały zachowane następujące wartości wskaźników:

* stopa nieskutecznych wywołań,
* czas zestawienia połączeń,
* czas oczekiwania na przyłączenie do sieci,
* czas usunięcia uszkodzenia.

W 2007 r. nie zostały zachowane następujące wartości wskaźników:

* stopa nieskutecznych wywołań,
* czas zestawienia połączeń,
* czas oczekiwania na przyłączenie do sieci,
* liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich,
* czas usunięcia uszkodzenia.

W I półroczu 2008 r. nie zostały zachowane następujące wartości wskaźników:

* czas oczekiwania na przyłączenie do sieci,
* czas zestawienia połączeń.


Prezes UKE, ustalając wysokość kary pieniężnej, wziął pod uwagę fakt, iż osiągane przez TP wartości wskaźników dostępności i jakości usługi powszechnej ulegają poprawie, co widać na przykładzie danych z II półrocza 2006 r., 2007 r. i I półrocza 2008 r. Powyższe wpłynęło na obniżenie kary pieniężnej nałożonej wskazaną decyzją. Podobnie jak sygnalizowane przez TP wystąpienie w badanym okresie anomalii pogodowych, które odnosiły się do zachowania wartości wskaźników liczby uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich oraz czasu usunięcia uszkodzenia. Okoliczności te również zostały wzięte pod uwagę i wpłynęły na obniżenie wysokości kary pieniężnej.

Równocześnie jednak Prezes UKE zauważa, że naruszenie obowiązku zachowania określonych wartości wskaźników dostępności i jakości usługi powszechnej dotyczy przede wszystkim czasu oczekiwania na przyłączenie do sieci, która to usługa, wchodząca w skład usługi powszechnej, ma priorytetowe znaczenie dla świadczenia innych usług wchodzących w skład usługi powszechnej - warunkuje możliwość ich świadczenia. Wartości tego wskaźnika znacznie odbiegały w II półroczu 2006 r. i w całym 2007 r. oraz odbiegają nadal w I półroczu 2008 r. od wartości granicznych zawartych w decyzjach Prezesa UKE.

Powszechna dostępność usług telekomunikacyjnych na terytorium Polski, jako cel przewodni przepisów Prawa telekomunikacyjnego dotyczących usługi powszechnej, może być zatem zrealizowany wyłącznie wówczas, gdy użytkownik końcowy będzie miał zagwarantowaną możliwość przyłączenia do sieci w rozsądnym terminie. Permanentny brak zachowywania przez TP wartości wskaźnika usługi przyłączenia do sieci powoduje rażące uchybienie celom ustawowym świadczenia usługi powszechnej przez przedsiębiorcę wyznaczonego. Brak zachowania określonej przez Prezesa UKE wartości tego wskaźnika, najważniejszego z punktu widzenia dostępu do usług telekomunikacyjnych, miał decydujące znaczenie dla wysokości nałożonej niniejszą decyzją kary pieniężnej.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie