Niższe opłaty za mobilny internet

Niższe opłaty za mobilny internet

Zmiany zaproponowane przez UKE dotyczą małych miejscowości. Mają wejść w życie od stycznia

Prezes UKE zaproponował zmniejszenie opłat za częstotliwości dla szerokopasmowych sieci internetowych na terenach o małej gęstości zaludnienia.


W związku z toczącymi się przetargami na rezerwację częstotliwości z zakresu 3400-3600 MHz (pasmo 3,5 GHz) oraz zakresu 3600-3800 MHz (pasmo 3,7 GHz), a także licznymi zapytaniami potencjalnych oferentów (szczególnie małych i średnich przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego, które zainteresowane są jak najmniejszymi kosztami użytkowania widma i od tego uzależniają swój start w przetargach), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, że w dniu 7 lutego 2008 r. przesłał do Ministra Infrastruktury propozycję zmniejszenia wysokości opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. 2005 r. Nr 24, poz. 196) zwane dalej ,,Rozporządzeniem" - jest to akt wykonawczy do art. 185 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm).


Zaproponowane przez Prezesa UKE zmiany mają na celu zmniejszenie dystansu w dostępie do sieci Internet między obszarami miejskimi i wiejskimi, poprzez obniżenie wysokości opłat za częstotliwości, obciążąjących inwestorów, na terenach o małej gęstości zaludnienia.


W dniu 12 września 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie zaproponowanego projektu zmiany Rozporządzenia. Na spotkaniu tym zaakceptowano proponowane przez Prezesa UKE zmiany w wysokościach opłat. Przewidziane są następujące dalsze kroki w pracach nad ww. Rozporządzeniem: przyjęcie rozporządzenia przez Radę Ministrów oraz publikacja w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że o ile rozporządzenie zostanie przyjęte przez Rząd w obecnym brzmieniu, to z dniem 1 stycznia 2009 r. wysokość opłat za prawo do dysponowania 1 MHz widma na obszarze jednej gminy zmniejszy się z obecnych 125 zł na:

* 10 zł na obszarze gmin wiejskich
* 25 zł na obszarze gmin miejsko-wiejskich
* 125 zł na obszarze gmin miejskich i powiatów grodzkich.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie