PTC ukarana za brak pozwoleń radiowych

PTC ukarana za brak pozwoleń radiowych

130000 złotych kary musi zapłacić właściciel Ery za wykorzystywanie częstotliwości bez uprawnień.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) karze podlega ten, kto wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami.


Stosownie do treści art. 143 ust. 4 Prawa telekomunikacyjnego podmiot posiadający rezerwację częstotliwości może żądać wydania pozwolenia radiowego wykorzystującego zasób częstotliwości objęty rezerwacją częstotliwości w okresie jej obowiązywania. Pozwolenie radiowe jest niezbędne zarówno dla legalnego działania nadawczo-odbiorczych urządzeń radiokomunikacyjnych, jak i dla legalnego wykorzystywania częstotliwości.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalono, że Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (operator sieci komórkowej Era) nie posiadała odpowiednich pozwoleń radiowych w odniesieniu do 13 urządzeń radiokomunikacyjnych, ani też nie złożyła wniosków o wydanie pozwoleń radiowych dla tych urządzeń w terminie, który pozwalałby na zgodne z prawem działanie tych urządzeń w dacie przeprowadzenia kontroli. Radiowe urządzenia nadawczo-odbiorcze pracujące w stacjach bazowych telefonii ruchomej bez odpowiednich pozwoleń radiowych i wykorzystujące określone częstotliwości, zlokalizowane były w województwie małopolskim.

Prawo Telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach wydanie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji nakładającej karę pieniężną w maksymalnej wysokości do 3% przychodów ukaranego podmiotu.

W dniu 18 listopada 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję nakładającą na Polską Telefonię Cyfrową sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości 130.000 złotych (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) w związku z wykorzystywaniem częstotliwości bez wymaganych pozwoleń radiowych.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie