Telefonia Dialog podsumowała trzeci kwartał

Telefonia Dialog podsumowała trzeci kwartał

Wzrost przychodów spółki, dynamiczny przyrost klientów i rozwijająca się sprzedaż IPTV

Wzrost przychodów spółki, dynamiczny przyrost klientów i obiecująco rozwijająca się sprzedaż IPTV - to najistotniejsze wnioski z finansowego bilansu spółki po trzech kwartałach.


W jednostkowym sprawozdaniu finansowym przychody Telefonii Dialog z działalności podstawowej w trzecim kwartale 2008 roku stanowiły 136,59 mln zł (wobec 121,74 mln zł w III kwartale 2007 roku; dynamika 112% ). Wynik na działalności operacyjnej to -6,86 mln zł (-2,00 mln zł w III kwartale 2007 roku). Wynik EBITDA osiągnięto w wartości 21,43 mln zł (26,87 mln zł w III kwartale 2007 roku). Wynik netto kształtował się na poziomie -9,42 mln zł (-3,67 mln zł w III kwartale 2007).

Przychody Dialogu z działalności podstawowej w trzech kwartałach 2008 r. wynosiły 415,45 mln zł (przy 363,53 mln zł w trzech kwartałach 2007 r.; dynamika wzrostu 114 %). Wynik na działalności operacyjnej to -20,34 mln zł (wobec 23,37 mln zł w trzech kwartałach 2007 r). Wskaźnik EBITDA wyniósł 64,11 mln zł (101,14 mln zł w trzech kwartałach 2007 r. ), a wynik netto -25,54 mln zł (wobec 18,66 mln zł w trzech kwartałach 2007 r.).

- Ujemny wynik netto jest spowodowany koniecznością zaalokowania w ciężar wyników okresu wydatków o charakterze nadzwyczajnym - wyjaśnia Tomasz Szeląg, wiceprezes ds. finansowych Telefonii Dialog. - Należą do nich m.in.: aktualizacja wartości aktywów, likwidacja środków trwałych czy też rezerwy na roszczenia. Bez uwzględniania tych elementów spółka byłaby rentowna, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i wyniku netto.

Na przychody spółki w sposób widoczny zaczynają się przekładać ubiegłoroczne inwestycje oraz rosnąca baza klientów. Wprawdzie spada liczba abonentów korzystających z usług głosowych na bazie własnej sieci (ogólny trend rynku), ale rozwija się baza klientów, którym Dialog świadczy usługi na bazie sieci TP SA (tzw. WLR). Na koniec III kwartału 2008 roku spółka posiadała 390,7 tys. linii dzwoniących w ramach swojej sieci i 144,0 tys. aktywnych klientów WLR. Ponadto, spółka buduje bazę klientów internetowych, w szczególności w ramach usług szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na koniec września 2008 roku posiadała 129,0 tys. abonentów internetowych, w tym 7,5 tys. użytkowników usługi BSA.

W I kwartale 2008 roku Dialog rozpoczął sprzedaż nowej usługi - cyfrowej telewizji w ramach pakietu DIALOGmedia, w skład którego obok IPTV wchodzi wideo na żądanie, szerokopasmowy Internet i telefonia stacjonarna. Wdrożenie systemu IPTV jest nie tylko uzupełnieniem oferty usługowej.

Platforma IPTV została zbudowana z myślą o szerszym wykorzystaniu możliwości nowoczesnych rozwiązań multimedialnych, służących zaspokojeniu obecnych i przyszłych potrzeb komunikacyjnych społeczeństwa informacyjnego. Na koniec września 2008 roku z tej usługi korzystało 1,2 tys. klientów. Spółka oczekuje, że dynamiczny przyrost klientów przełoży się na wzrost przychodów jeszcze w 2008 roku, a także w latach następnych.

W dniu 22 września 2008 roku Telefonia Dialog S.A. zawarła z PKN Orlen S.A. warunkową umowę nabycia udziałów Petrotel Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Telefonia Dialog S.A. nabyła 6 150 udziałów Petrotel Sp. z o.o. o wartości nominalnej 1000 zł, o łącznej wartości nominalnej 6 150,0 tys. zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Petrotel Sp. z o.o. Cena nabycia 75% udziałów Petrotel Sp. z o.o. wynosi 32 410,5 tys. zł, tj. po 5 270 zł za 1 udział. Nabycie udziałów Petrotela to początek akwizycji zapowiadanych przez zarząd Telefonii Dialog.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie