Telewizję mobilną będzie obsługiwać INFO-TV-FM

Telewizję mobilną będzie obsługiwać INFO-TV-FM

Oferta zamojskiej spółki uzyskała najwięcej punktów w konkursie na rezerwację częstotliwości

W dniu 10 października 2008 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikował ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu na rezerwację częstotliwości obejmującą kanały o szerokości 8 MHz, z zakresu 470 - 790 MHz, przeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych na obszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnej służbie radiodyfuzyjnej.


Zwycięzca konkursu będzie uprawniony do wykorzystania zarezerwowanych częstotliwości w okresie do 31 maja 2015 roku na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2023 roku na obszarze całego kraju.

Ocena złożonych ofert

Komisja konkursowa pracowała w okresie od 15 stycznia do 6 marca 2009 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Termin składania ofert upłynął 15 stycznia 2009 r. o godz. 15:00. W wyznaczonym terminie do UKE wpłynęły dwie oferty złożone przez Mobile TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu.

Do etapu II badania ofert zostały zakwalifikowane wszystkie powyższe oferty. Kryteriami oceny złożonych ofert były:

* zachowanie warunków konkurencji przez Uczestnika konkursu,
* wysokość kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika konkursu,
* zobowiązania podjęte przez Uczestnika konkursu w ramach konkursu odnośnie tempa rozwoju usług,
* wiarygodność finansowa Uczestnika konkursu.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert w niniejszym konkursie było kryterium zachowania warunków konkurencji.


W wyniku dokonanej przez Komisję konkursową oceny ofert, poszczególne oferty uzyskały następującą liczbę punktów:

1) Oferta złożona przez INFO-TV-FM Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu - 750,000 punktów
2) Oferta złożona przez Mobile TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 483,944 punktów

Zobowiązania konkursowe

Spółka INFO-TV-FM w złożonej ofercie zobowiązała się do:

1) oferowania hurtowego audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją na obszarze całego kraju, zawierających co najmniej 16 programów radiofonicznych lub telewizyjnych, od co najmniej 16 unikalnych dostawców audiowizualnych usług medialnych w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji.

2) rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęcia komercyjnego hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych z ich wykorzystaniem, rozumianego jako moment ogłoszenia równej i niedyskryminacyjnej oferty hurtowej przy jednoczesnym umożliwieniu odbioru użytkownikom końcowym na obszarach, na których nastąpiło rozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania rezerwacji częstotliwości;

3) osiągnięcia deklarowanego poniżej tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB ?V/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 10 obszarach wykorzystywania częstotliwości: na koniec roku 2009;

4) osiągnięcia deklarowanego poniżej tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokrycie kolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym do świadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB ?V/m w 80% obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 31 obszarach wykorzystywania częstotliwości: na koniec roku 2011.


Minimalna jednorazowa opłata za dokonanie rezerwacji częstotliwości w drodze niniejszego konkursu wynosiła 105.600 złotych, co stanowi 50% opłaty rocznej za prawo do dysponowania tymi zasobami częstotliwości. INFO-TV-FM zadeklarowała 15 mln złotych ponad tę minimalną jednorazową opłatę za dokonanie rezerwacji częstotliwości. W sumie Spółka wpłaci do budżetu państwa kwotę 15.105.600 złotych.


Postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości

Po przeprowadzeniu konkursu Prezes UKE prowadzi postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości. Stronami tego postępowania będą uczestnicy konkursu, którzy w terminie 7 dni złożą do Prezesa UKE wnioski o dokonanie rezerwacji częstotliwości będących przedmiotem konkursu.
All Calls
Czytaj także
Polecane galerie