Money.plTechnologie dla biznesuIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna GospodarkaPrawo unijne
Prawo unijne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego.

pobierz plik (wersja polska)  (771 KB)
pobierz plik (wersja angielska)  (740 KB)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające roporządzenie (WE) nr 1260/1999.
Pobierz plik  (wersja polska)
Pobierz plik  (wersja angielska)
Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
Pobierz plik  (wersja polska)
Pobierz plik  (wersja angielska)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia  Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pobierz plik  (wersja polska)
Pobierz plik  (wersja angielska)
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)
Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko [Dyrektywa OOŚ]
Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - Weryfikacja Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko
Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - scoping
Wytyczne dot. Oceny Oddziaływania na Środowisko - screening