Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
O jeden rodzic za daleko — Rada Europy interweniuje ws. brytyjskich propozycji z zakresu tzw. medycyny reprodukcyjnej

O jeden rodzic za daleko — Rada Europy interweniuje ws. brytyjskich propozycji z zakresu tzw. medycyny reprodukcyjnej

"Ordo Iuris" to polska organizacja ekspercka podejmująca stale działania na rzecz budowania kultury prawnej. Pracujący w niej prawnicy podejmują się interwencji w sytuacji, w której to dostrzegają, iż dochodzi do naruszenia podstawowych praw człowieka, chcą angażować się w obronie tradycyjnego ładu społecznego oraz świata wartości, w których jest on zakorzeniony. [chcą] by prawo służyło ludziom i ich rodzinom, a nie społecznej inżynierii. -- o czym sami informują na stronie internetowej Centrum. W działaniach owego Instytutu tematy bioetyczne zajmują jedno z czołowych miejsc. To właśnie w ostatnim czasie Centrum podjęło się analizy treści deklaracji nr 557 odnoszącej się do brytyjskiego pomysłu zalegalizowania możliwości powoływania do życia za pomocą metody in vitro dzieci posiadających w istocie trójkę rodziców. W tym miejscu warto przypomnieć, iż temat mDNA w tym roku pojawiał się już w mediach.

 

Jak donosiliśmy na naszym portalu w lipcu b.r. cała sprawa z problemem ,,trójki rodziców" zaczęła się w chwili nagłośnienia działań Narodowego Centrum Badań nad Naczelnymi stanu Oregon w Beaverton (USA). Zatrudnieni w nim naukowcy dokonali połączenia dwóch komórek jajowych, a ściślej mówiąc zdrowego mtDNA jednej komórki, ze zdrowym jądrem komórkowym drugiej komórki jajowej. W wyniku powyższego pojawiła się techniczna możliwość ,,ominięcia" problemu związanego ze stwierdzonymi wadami w obszarze mitochondrium komórki, które w przyszłości mogą wpływać na pojawienie się poważnych zaburzeń rozwojowych. W lipcu dziesiątki serwisów informacyjnych podniosło powyższy news podkreślając, że rząd Wielkiej Brytanii poparł podobna biotechnologiczną metodę,x` jednocześnie podejmując pierwsze kroki w celu wprowadzenia prawnych możliwości uruchomienia nowatorskiego programu in vitro już w 2015r. W czerwcu część brytyjskich bioetyków również poparła opisane działania jednocześnie wzywając do dalszych prac sprawdzających ich bezpieczeństwo.

 

W ostatnich tygodniach Ordo Iuris donosi, że:  Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Deklaracji 557 podkreślili, że planowana w Zjednoczonym Królestwie, oficjalna :zgoda na tworzenie embrionów ludzkich przy użyciu materiału genetycznego pochodzącego od trójki rodziców, jest praktyką eugeniczną i jako taka zadaje gwałt godności człowieka, łamiąc jednocześnie normy prawa międzynarodowego. Pojawienie się podobnej deklaracji jest w istocie potwierdzeniem utrwalającego się poglądu, zgodnie z którym dostrzec można rozmijanie się wewnątrz samej Rady Europy poglądów wyrażanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Zgromadzenie Parlamentarne. Jego członkowie wskazali, iż: stworzenie zarodka ludzkiego z materiału genetycznego pochodzącego od więcej niż dwóch osobników, (...), narusza godność człowieka i prawo międzynarodowe.

Prof. Aleksander Stępkowski, szef "Ordo Iuris:" w jednym z wywiadów zwrócił uwagę, iż: Pomimo wszystkich barbarzyństw, do których doszło za sprawą wyznawców eugeniki, wiara w nią wśród naukowców wciąż nie słabnie. Anglicy mają też najmniej zahamowań w tej mierze i decydują się na najbardziej kontrowersyjne badania i praktyki. Przywołany ekspert dodaje --  Anglicy usiłują upowszechnić praktykę pozwalającą na tworzenie embrionów ludzkich z materiału genetycznego pochodzącego od trzech osób, co określić można jako fabrykowanie dziecka pochodzącego od trojga rodziców. Uzasadnia się to chęcią eliminacji pewnych schorzeń uwarunkowanych genetycznie. Chodzi jednak o bardzo rzadkie przypadki, co do których też nie ma pewności, że będą mogły być skutecznie wyeliminowane, ponieważ większość chorób uwarunkowanych DNA mitochondrialnym jest również częściowo uwarunkowane DNA znajdującym się w jądrze komórkowym.

Okazuje się, że podobne opinie przedstawiają organizacje międzynarodowe zajmujące się zarówno genetyką, jak i bioetyką. Swój sprzeciw w stosunku do promowania podobnych praktyk wyraziły takie organizacje, jak CARE for Europe oraz Comment on Reproductive Ethics. Już kilka miesięcy temu podobnego zdania była Szkocka Rada Ludzkiej Bioetyki (SCHB) , która zgodnie z doniesieniami The Telegraph orzekła -- że powoływanie do istnienia dzieci o trojgu rodziców genetycznych jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Z kolei przedstawiciele Human Genetics Alert dodawali, że metoda ta jest całkowicie niepotrzebna. Dr David King, dyrektor przywołanej organizacji uznaje, że promowanie przywołanej metody to: decyzja, która prowadzi do przekroczenia pewnej linii i tworzenia rynku eugenicznego, na którym będzie można zamawiać dzieci o pewnych cechach, została podjęta na podstawie całkowicie tendencyjnych i niewystarczających konsultacji. Także amerykańskie organizacje eksperckie, takie jak Center for Genetics and Society podkreśliły, że: zatwierdzenie przez Parlament Zjednoczonego Królestwa prawnego 'wyjątku' umożliwiającego eksperymentowanie z tymi technikami na ludziach byłoby klinicznie, etycznie i społecznie niebezpieczne, i będzie naruszeniem norm międzynarodowych.

 

Ww. Deklarację jednoznacznie potępiającą podobne brytyjskie inicjatywy podpisać mogą członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy bądź ich zastępcy do dnia 31 stycznia 2014r.

Biotechnologia.pl
Czytaj także
Polecane galerie