Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Informacje o firmie
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

Informacje ogólne

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 roku i jest obecnie jednym z największych nie-uniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. W wyniku przeprowadzonej oceny parametrycznej Instytut uzyskał  kategorię A+.

 

Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym ? całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny. Obecnie Instytut Nenckiego jest jedyną placówką naukową w Polsce, gdzie badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach - od molekularnego po systemowy.

 

Znana w świecie Polska Szkoła Fizjologii Mózgu stworzona w latach 1950-70 przez prof. Jerzego Konorskiego, wieloletniego pracownika naukowego i dyrektora Instytutu, stała się impulsem badawczym dla nowych pokoleń i podstawą dla dalszego dynamicznego rozwoju współczesnej neurofizjologii i neurobiologii. Uprawiana obecnie problematyka bazuje na długoletniej tradycji doświadczeń behawioralnych jak również korzysta z nowoczesnych metod biologii molekularnej, biochemii, elektrofizjologii, neuroinformatyki i modelowania.

 

Innym, szczególnie intensywnie rozwijanym obszarem badań w Instytucie Nenckiego jest biologia molekularna i komórkowa. Prowadzone prace dotyczą m.in. molekularnych mechanizmów starzenia się oraz procesów generowania energii w komórce. Wśród wykonywanych w tym nurcie prac podejmuje się próby określenia biochemicznego podłoża działania leków onkologicznych oraz leków stosowanych w terapii cukrzycy i nadciśnienia.

 

Badania prowadzone w Instytucie koncentrują się wokół zagadnień bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia i poprawą życia społeczeństwa. Badania te z jednej strony mają na celu opracowanie nowych metod wczesnej diagnostyki jednostek chorobowych, z drugiej zaś umożliwiają zastosowanie odpowiednich terapii opartych na nowych substancjach leczniczych lub testach psychologicznych.

 

Poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, znakomite publikacje, ilość pozyskiwanych grantów i silne związki z nauką światową plasują Instytut Nenckiego na liście wiodących placówek biologicznych w Europie.

 

 

 

Infrastruktura

 

W Instytucie działają 42 pracownie naukowe skupione wokół 5 zakładów:  Biologii Komórki, Biochemii, Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Neurofizjologii oraz Centrum Neurobiologii. Pracownie działające w ramach Centrum Neurobiologii to pracownie typu core-facilities, które oprócz działalności badawczej prowadzą także działalność usługową.

 

Centrum Neurobiologii powstało w ramach realizacji konsorcjalnego projektu kluczowego - Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) o wartości ok. 100 mln EURO. Wartość udziału Instytutu Biologii Doświadczalnej w projekcie to ponad 60 mln PLN. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka. W skład Centrum Neurobiologii weszło 6 nowoutworzonych ogólnodostępnych laboratoriów (typu core-facilities) wyposażonych w najnowszą aparaturę badawczą i urządzenia.

 

W skład wyposażenia pracowni Centrum Neurobiologii (w ramach projektu CePT) wchodzą m.in.:

  • Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych (mikroskop konfokalny skanujący laserowo z FLIM/FRET i FCS, mikroskop konfokalny skanujący laserowo o zwiększonej rozdzielczości spektralnej, zmodernizowany istniejących mikroskop konfokalny Leica TCS SP5 Sted, system obrazowania 3D mikroskopu elektronowego)
  • Pracownia Obrazowania Mózgu: skaner do badań fMRI 3T, aparat EEG działający w polu magnetycznym (z fMRI), wielomodułowa matryca EEG dla zwierząt
  • Pracownia Modeli Zwierzęcych: pomieszczenia do hodowli zwierząt transgenicznych (wyposażone w regały, zautomatyzowane klatki intelicages, itp.) dla myszy i szczurów
  • Pracownia Neurobiologii Molekularnej: stanowisko do dwukierunkowej elektroforezy, Real-time PCR
  • Pracownia Badań Przedklinicznych o podwyższonym standardzie: automat do izolacji kwasów nukleinowych i Bioanalizator do RNA, DNA i białek.

Poza projektem CePT w skład Centrum Neurobiologii wchodzi również Pracownia Bioinformatyki. 

 

Ponadto w Instytucie funkcjonuje wiele innych ogólnodostępnych nowoczesnych stanowisk badawczych prowadzących działalność usługową. Są to m.in. pracownia Mikroskopii Elektronowej, Cytometrii Przepływowej i Skaningowej, Testów Behawioralnych oraz Elektrofizjologii.

 

  • Pracownia Cytometrii oferuje BD FACSAria sorter komórkowy, cytometr przepływowy, cytometryskaningowy
  • Pracownia Mikroskopii Elektronowej wyposażona jest w wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy transmisyjny JEM 1400, który umożliwia wizualizację składu preparatów biologicznych
  • Stanowisko elektrofizjologiczne do pomiarów aktywności mitochondrialnych kanałów jonowych
  • Stanowisko spektrofotometryczne wyposażone w Spectra Max M5, Aequorynometr infinite F200
  • Stanowisko Testów Behawioralnych wyposażone jest w kompletny zestaw zautomatyzowanych i skomputeryzowanych testów do oceny charakterystycznych zachowań gryzoni.

 

 

W roku 2014 Instytut  Nenckiego ponownie stał się właścicielem Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach, która  została utworzona w 1951 roku. Głównym zadaniem Stacji jest umożliwienie działalności naukowej badaczom różnych specjalności, nie tylko hydrobiologom, zarówno z kraju jak i zagranicy przez udostępnianie laboratoriów i ich wyposażenia oraz oferowanie pobytu w całorocznych pokojach gościnnych i domkach letnich.