Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceKONSORCJUM NAUKOWE ?ZIELONA CHEMIA?

KONSORCJUM NAUKOWE ?ZIELONA CHEMIA?

Informacje o firmie
KONSORCJUM NAUKOWE ?ZIELONA CHEMIA?

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
top.jpg

Informacje o projekcie:

Projekt PO IG 01.01.02-00-074/09

?Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych? o akronimie ?ZIELONA CHEMIA? realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013,

Wykaz publikacji będących rezultatem realizacji Projektu:

pdf_ico.png PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE

pdf_ico.png DONIESIENIA KONFERENCYJNE

pdf_ico.png PATENTY

pdf_ico.png PRACE POPULARNO-NAUKOWE

 

Oś Priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działania: 1.1., Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Poddziałania 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie ?nowe materiały i technologie?, ?biotechnologia i bioinżynieria?, a także ?rolnictwo i środowisko?.

Nazwa Beneficjenta: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wartość Projektu: 27 589 004,96 PLN Udział Unii Europejskiej: 21 865 858,24 PLN Okres Realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2014 Hasło przewodnie: Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Cel projektu:

Wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej i obawy związane z ocieplaniem klimatu wskutek nadmiernej emisji dwutlenku węgla powodują gwałtowny wzrost zainteresowania nowymi surowcami dla przemysłu chemicznego. Największe nadzieje wiąże się z surowcami odnawialnymi oraz ich pochodnymi. Jednym z takich surowców jest glicerol, stanowiący odpad przy produkcji biopaliw z olejów roślinnych (biodiesel).

Realizowany projekt badawczy ma na celu opracowanie nowoczesnej technologii mikrobiologicznej konwersji glicerolu do produktów chemicznej o dużej wartości dodanej. Zdolność konwersji glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych posiadają bakterie rodzaju Clostridium, Citrobacter, Lactobacillus i inne. Możliwe jest także konstruowanie mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych z grupy organizmów bezpiecznych dla człowieka, które będą miały wzmożoną syntezę tych metabolitów.

 

tabelka.jpg

 

Zadania badawcze:

? Izolacja bakterii i konstrukcja mikroorganizmów modyfikowanych genetycznie o wyjątkowych uzdolnieniach syntetycznych.
? Opracowanie i optymalizacja procesu biotechnologicznej konwersji glicerolu do metabolitów przy użyciu technik bioreaktorowych.
? Separacja i oczyszczanie poszczególnych metabolitów z cieczy pohodowlanych.
? Wykorzystanie oczyszczonych metabolitów do produkcji finalnych produktów przemysłowych: poliuretanów, nienasyconych poliestrów i składników żywności.
? Rozwijane w tych badaniach procesy biotechnolo-giczne są oparte na zastosowaniu odnawialnego i zarazem odpadowego surowca, jakim jest glicerol pozyskiwany przy produkcji biopaliw. W ten sposób biomasa roślinna jest konwertowana nie tylko do paliw silnikowych, ale także do produktów chemicznych, w tym tworzyw sztucznych. W ten sposób następuje pełne wykorzystanie surowca wyjściowego.
? Jednocześnie powstaje realna alternatywa do zastąpienia surowców petrochemicznych surowcami odnawialnymi w produkcji tak ważnych produktów finalnych.


Partnerzy:

l1.jpg WNIOSKODAWCA
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
www.puls.edu.pl
 
pdf_ico.png Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
- oferta dla nauki i praktyki
l2.jpg PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
Politechnika Poznańska
60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
www.put.poznan.pl
 
pdf_ico.png Katedra Chemii UP, Poznań
l3.jpg PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27
www.up.wroc.pl
 
pdf_ico.png UP, Wrocław
l4.jpg PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
www.up.lublin.pl
 
pdf_ico.png UP, Lublin
l5.jpg            PODMIOT WSPÓŁPRACUJĄCY
           Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
           70-310 Szczecin, al. Piastów 17
           www.zut.edu.pl

                      


pdf_ico.pngWydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
 
pdf_ico.pngCentrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów
Opakowaniowych, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

 

stopka.jpg