Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeSciencenovel-ID Sp. z o.o.

novel-ID Sp. z o.o.

Informacje o firmie
novel-ID Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg

Technologia

Novel-iD dysponuje autorskimi rozwiązaniami z zakresu nanotechnologii farmaceutycznych. W oparciu o dedykowaną, liposomową platformę dostarczania substancji czynnych, oferujemy poprawę skuteczność produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, poprzez zwiększenie rozpuszczalności substancji czynnej, efektywne dostarczanie API do celu teraputycznego, jak również ograniczenie ewentualnych efektów ubocznych związanych z terapią.

index_03.jpg
stroke.jpg
index_04.jpg

Poprawa parametrów

fizykochemicznych formulacji, często stanowi klucz do poprawy jej skuteczności. Zastosowanie biokompatybilnych, liposomowych nośników substancji czynnej, umożliwia m. in. poprawę rozpuszczalności i biodostępności API, zmniejszenie efektów ubocznych związanych z tera-pią, jak również poprawę stabilności samej formulacji. Projektowanie nośnika dla substancji czynnej, jest procesem każdorazowo dedykowanym konkretnemu związkowi chemicznemu, uwzględniającym jego strukturę, parametry fizykochemiczne, jak również cel terapeutyczny i drogę podaży. Wysoce indywidualny charakter procesu rozwoju formulacji umożliwia ubieganie się o uzyskanie prawa ochronnego dla opracowanego rozwiazania.

stroke.jpg

W celu weryfikacji

penetracji przezskórnej opracowy-wanych formulacji novel-iD oferuje testy skuteczności in-vitro wykonywane z wykorzystaniem komór Franz?a. Jako model skóry ludzkiej wykorzystujemy skórę z ucha świni, bądź membrany syntetyczne. Zastoso-wanie skóry świńskiej umożliwia oznaczanie stężenia substancji czynnej zarówno w komorze odbiornikowej, jak i w skórze właściwej. Testy prowadzone są zgodnie z wytycznymi OECD Test Guideline 428 (2002).

index_07.jpg
stroke.jpg
index_08.jpg

Novel-iD specjalizuje się

w opracowywaniu fizyko-chemicznych metod analizy formulacji farmaceu-tycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obecności form agregacyjnych. Oferujemy zarówno adaptację farmakopealnych metod analizy fizykochemicznej do konkretnych potrzeb badawczych, jak również opra-cowywanie metod autorskich, od etapu pomysłu, do etapu walidacji metody oraz ewentualnego jej upublicznienia w czasopismach naukowych.

stroke.jpg

novel-iD oferuje usługi eksperckie z zakresu:

- analiz literatury naukowej;
- analiz zdolności/czystości patentowej;
- opracowywania dokumentacji rozwojowej produktu.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania natury bada-wczowdrożeniowej. Często, najlepsze pomysły pow-stają w wyniku zderzenia odmiennych, lecz uzupełnia-jących się kompetencji.

index_11.jpg
stroke.jpg
index_12.jpg