Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodneElement murowy
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

Element murowy

Data dokonania wpisu: 19-03-2014
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 19-03-2014
Numer identyfikacyjny wpisu: 18/2014
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: 3/2014
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: WINB w Gorzowie Wlkp.
Data wydania decyzji: 10-02-2014
Model: Nie dotyczy
Kod wyrobu: Nie dotyczy
Opis: Element murowy z betonu kruszywowego Kategoria II 380x200x120mm w ilości 24 szt., wyprodukowany 2 września 2010 r.
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Kraj wytworzenia wyrobu: Polska
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia wymogów § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011) z uwagi na podanie na etykiecie dołączonej do wyrobu numeru zmian do specyfikacji technicznej zamiast numeru specyfikacji technicznej, z którą potwierdzono jego zgodność. Ponadto przy oznakowaniu CE podano dwie ostatnie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, które nie odpowiadały dacie jego faktycznego umieszczenia.
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zakazano obrotu partią wyrobu budowlanego.
Dystrybutor: BENSON Sp. z o.o., ul. Chrobrego 13a, 67-300 Szprotawa
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Inne
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Zenon Żukowski Wibet, ul. Zbożowa 12, 65-375 Zielona Góra
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy