Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaProdukty niezgodneprostownica do włosów
Wyszukiwarka wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami
  • od
  • do
Wyroby niezgodne z zasadniczymi wymaganiami

prostownica do włosów

Data dokonania wpisu: 07-03-2013
Kraj wytworzenia wyrobu: brak danych
Informacja o grupie konsumentów, dla których wyrób jest przeznaczony: Dorośli
Inne informacje, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji wyrobu: Nie dotyczy
Dystrybutor: JENNYPOL Sp. z o. o., Aleja Krakowska 129/2, 05-552 Wólka Kosowska
Inne niezgodności: Nie dotyczy
Rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez wyrób: Porażenie prądem, Spowodowanie pożaru
Określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował do wyrobu: Na podstawie art. 41c ust. 3 pkt 1 i 4 oraz ust. 9 ustawy o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) Prezes UOKiK nakazał wycofanie wyrobu z obrotu oraz powiadomienie konsumentów o niezgodnościach i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiam: Wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1 pkt 1 i § 11 rozporządzenia MG z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089), z uwagi na zastosowaną wtyczkę do gniazdka sieciowego nie zapewniającą bezpiecznego i prawidłowego przyłączenia oraz brak bezpośrednio na wyrobie nazwy producenta lub znaku towarowego, brak instrukcji obsługi w języku polskim, brak ostrzeżenia ,,nie używać tego sprzętu w pobliżu wody" i brakna sprzęcie znaku CE, brak oznaczenia napięciem znamionowym lub zakresem napięcia znamionowego w woltach, znamionowym poborem w watach albo prądem znamionowym w amperach, nazwą, znakiem fabrycznym lub znakiem identyfikacyjnym wytwórcy lub upoważnionego przedstawiciela lub importera, odpowiednim oznaczeniem modelu lub typu, symbolem 5172 wg IEC 60417 (sprzęt klasy II).
Data ostatniej modyfikacji wpisu: 07-03-2013
Numer identyfikacyjny wpisu: 23/2013
Numer decyzji organu wyspecjalizowanego: DNR-2/129/2012
Nazwa organu wyspecjalizowanego, który wydał decyzję: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydania decyzji: 11-06-2012
Model: GEMEI GM-818
Kod wyrobu: 6568521255537
Opis: Prostownica do włosów opakowana w folię bąbelkową i karton. Posiada element grzejny ceramiczny. Bezpośrednio na prostownicy zamieszczono piktogram oraz ostrzeżenie ,,ATTENTION THE HIGH TEMPERATURE". Prostownica jest wyposażona w jeden giętki przewód zasilający nieodłączalny o długości ok. 134 cm, jednofazowego sprzętu przenośnego o prądzie znamionowym nie przekraczającym 16A, zakończony wtyczką nierozbieralną płaską 2,5A, 250V do urządzeń klasy II. Na wtyczce znajdowało się oznaczenie 2,5A, 220V~
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Wytwórca spoza UE: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Wprowadzący do obrotu - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
Producent - Wytwórca w UE: Nie dotyczy
Producent - Przedsiębiorca występujący jako wytwórca: Nie dotyczy
Producent - Osoba naprawiająca lub regenerująca wyrób: Nie dotyczy
Producent - Przedstawiciel wytwórcy: Nie dotyczy
Producent - Importer wyrobu: Nie dotyczy
Producent - Inny przedsiębiorca: Nie dotyczy
prostownica do włosów

prostownica do włosów

prostownica do włosów