Aktualizacja Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

28 Listopada 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 7 grudnia 2011 r.

Zaktualizowane Wytyczne uwzględniają zmiany wynikające z:

 • rekomendacji Instytucji Audytowej oraz zmian dokumentów programowych, w tym wytycznych horyzontalnych MRR oraz opracowania projektu Wytycznych w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ;
 • realizacji postulatów uproszczeń systemowych zgłaszanych przez instytucje PO IiŚ, m.in.:
  • uproszczenia trybu kontroli RPD Pomocy Technicznej w sektorze środowisko,
  • uelastycznienia zasad weryfikacji wniosków o płatność na próbie,
  • uelastycznienia i doprecyzowania zasad sporządzania informacji pokontrolnej etapowej w niektórych przypadkach,
  • uproszczenia i zwiększenia efektywności systemu planowania i sprawozdawania z kontroli procedur zawierania umów;

Dodatkowo, wprowadzono zmiany w zakresie:

 • uszczegółowienia zasad kontroli wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych;
 • uszczegółowienia zapisów wytycznych w zakresie kontroli na zakończenie realizacji projektu
  i kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu
 • wprowadzenia opisu realizacji kontroli krzyżowych w PO IiŚ;
 • uelastycznienia zasad wprowadzania zmian do sektorowych planów kontroli oraz uproszczenie formatu okresowego sprawozdania z realizacji planu kontroli;
 • doprecyzowania obowiązków związanych z wprowadzeniem kontroli do KSI;
 • wprowadzenia wzorów list sprawdzających dot.:
  • weryfikacji formalnej, finansowej oraz merytorycznej wniosku beneficjenta o płatność,
  • weryfikacji stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane,
  • prawidłowości zamówień udzielanych w trybach bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki).

Wytyczne zostały umieszczone w dziale Wytyczne obowiązujące Odsyłacz 

Czytaj także
Polecane galerie