Aktualizacja wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Aktualizacja wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

13 lutego 2009 r. opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (M.P. Nr 9, poz. 108).

Wytyczne regulują prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej, instytucji pośredniczących i wdrażających oraz beneficjentów w zakresie prowadzenia kontroli w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Aktualizacja dokumentu dotyczy przede wszystkim:

  • uszczegółowienia zakresu kontroli projektu na miejscu, wprowadzenia dwóch nowych rodzajów kontroli:
    • kontrole projektów na podstawie pre-umów,
    • kontrole po zakończeniu realizacji projektu;
  • określenia zasad weryfikacji poświadczeń i deklaracji wydatków;
  • uszczegółowienia zakresu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność;
  • doprecyzowania zasad realizacji procesu kontroli.

Dodatkowo, wytyczne określają zasady nakładania korekt finansowych w przypadku naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych. Do wytycznych został załączony dokument (załącznik nr 10) pod nazwą Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE  (tzw. taryfikator). Włączenie taryfikatora do wytycznych spowodowane jest koniecznością zapewnienia możliwości skutecznego zastosowania przewidzianych w nim poziomów korekt w procesie wydawania wobec beneficjentów tzw. decyzji o zwrocie na mocy art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wytyczne są stosowane od dnia publikacji w Monitorze Polskim. Przejdź do dokumentu 

Wytyczne zostały umieszczone w dziale Wytyczne obowiązujące

 

 

Czytaj także
Polecane galerie