Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

3 września 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od 4 września 2009 r.

Zaktualizowane Wytyczne wprowadzają udogodnienia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko w następującym zakresie:

  • ograniczenia wymogu zawierania umów w formie pisemnej oraz dokonywania rozeznania rynku w niektórych rodzajach zamówień, o których mowa w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Podrozdział 5.5 pkt 5 oraz Podrozdział 5.3 pkt 10),

  • rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach kategorii ,,Zakup gruntów" na inne niż własność i użytkowanie wieczyste tytuły prawne do nieruchomości (Podrozdział 6.3, nowa Sekcja 6.3.6 oraz Załącznik nr 1 pkt 6),

  • doprecyzowanie warunków kwalifikowalności prac związanych z przebudową urządzeń obcych (Podrozdział 6.4 pkt 9).

Wytyczne zostały umieszczone w dziale Wytyczne obowiązujące

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie