Aktualizacja wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Aktualizacja wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

12 maja 2009 r. minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od 13 maja 2009 r.

Zaktualizowane Wytyczne wprowadzają udogodnienia dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie:

 • dopuszczalności kwalifikowania płatności gotówkowych;
 • dokonywania płatności zaliczkowych przez beneficjentów na rzecz wykonawców;
 • kwalifikowania VAT rozliczanego kluczem powierzchniowym;
 • ograniczenia stosowania wymogu formy pisemnej przy zawieraniu umów;
 • skrócenia okresu trwałości dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez MŚP z 5 do 3 lat;
 • nabycia nieruchomości, w tym umożliwiające kwalifikowanie wydatków na nabycie nieruchomości zabudowanej i wyburzenie budynków, na odszkodowania w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, na nabycie prawa użytkowania wieczystego na rynku wtórnym;
 • rozszerzenia dopuszczalności stosowania leasingu, w tym umożliwienie wskazania leasingodawcy jako podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych;
 • warunków kwalifikowania wydatków poniesionych na ubezpieczenia i gwarancje bankowe;
 • przygotowania dokumentacji oraz realizacji prac ,,siłami własnymi" beneficjenta;
 • określania trybu wyboru wykonawcy (ułatwienie m.in. w postaci graficznego przedstawienia ścieżki postępowania);
 • warunków stosowania aktualizacji Wytycznych oraz uzyskiwania opinii nt. kwalifikowalności wydatków;
 • kwalifikowania wydatków w przypadku cross-financingu.

Wytyczne zostały umieszczone w dziale Wytyczne obowiązujące

 

 

Czytaj także
Polecane galerie