Konsultacje Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Konsultacje Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

19 listopada 2009 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu  Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 21 grudnia 2009 roku.

Działając na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Proces ten zakończy się ogłoszeniem zaktualizowanej listy do końca stycznia 2010 r.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych obejmuje swym zakresem zmiany dotyczące projektów umieszczonych na liście obowiązującej z dniem 31 lipca 2009 r. lub/i możliwość wpisania na listę nowych propozycji przedsięwzięć.

Ze względu na fakt, że instytucje pośredniczące dla sektorów środowiska, transportu, energetyki, oraz zdrowia przedłożyły propozycje nowych projektów do umieszczenia na liście, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych tych propozycji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie tych działań, dla których zaproponowano rozszerzenie listy o nowe projekty. W związku z tym zgłaszane opinie i uwagi nie mogą wykraczać poza obszar tematyczny następujących Działań:

  • 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
  • 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
  • 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego,
  • 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z pełną treścią listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prosimy pobrać następujący dokument:


Do 21 grudnia 2009 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tego dokumentu.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać i wypełnić: 

UWAGA: Formularz zgłaszania uwag (608 KB) 

Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Ze względu na fakt, że konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, to wypełniony formularz jedynie w formacie .doc w prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: pois@mrr.gov.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla POIiŚ.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób, jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

W ramach konsultacji społecznych listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zorganizowana zostanie także otwarta konferencja konsultacyjna. Dokładny termin i miejsce konferencji zostanie podany w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach!

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucje pośredniczące przedstawią propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko podejmie Minister Rozwoju Regionalnego.


 

Czytaj także
Polecane galerie