Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

14 sierpnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.9) zawiera następujące zmiany:

Opis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W wyniku realokacji środków dokonano aktualizacji wielkości tzw. wydatków lizbońskich, tj. wzrost z poziomu 67,87 do poziomu 68,01 proc.

Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

W Działaniu 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych uzupełniono listę przykładowych typów projektów  w zakresie rekultywacji składowisk odpadów. Wraz z tym doprecyzowaniem uzupełniono listę potencjalnych beneficjentów o dodatkowy podmiot jakim jest marszałek województwa.

Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Z Działania 3.3. Monitoring środowiska do Działania 3.2. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom realokowano kwotę 1 736 665 euro.

Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Z Działania 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, 4.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), 4.4. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz 4.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne realokowano odpowiednio kwoty 1 700 000 euro, 2 300 000 euro, 400 000 euro oraz 400 000 euro do Działania 4.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza. Realokacji dokonano w  związku  z zakończeniem procesu kontraktacji w ramach działań 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.6.

Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

W Działaniu 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej obniżono poziom alokacji z 10 proc. na 5 proc. dla projektów dotyczących ochrony gatunków ex situ, ochrony zasobów genowych oraz budowy centrów rehabilitacji zwierząt.

Z Działania 5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych, 5.3. Opracowanie planów ochrony oraz 5.4. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej realokowano odpowiednio kwoty 414 000 euro, 1 476 000 euro oraz 260 000 euro do Działania 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej.

Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Z Działania 6.2. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski do Działania 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T realokowano kwotę 76 445 655 euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych przez GDDKiA, dla których obniżono wielkość dofinansowania ze względu na ograniczoną alokację w tym działaniu.

Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku

W Działaniu 7.1. Rozwój transportu kolejowego i 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych uzupełniono przykładowe typy projektów w zakresie zakupu i modernizacji lokomotyw spalinowych oraz zakupu taboru (EZT) spalinowego.

Z Działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego realokowano kwoty odpowiednio 59 850 252 euro oraz 33 821 609 euro do Działania 7.2. Rozwój transportu morskiego oraz Działania 7.4. Rozwój transportu intermodalnego. Realokacja wynika z identyfikacji zapotrzebowania na dodatkowe środki w Działaniu 7.2. oraz 7.4.

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

W Działaniu 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T nazwę wskaźnika  Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów) zmieniono na Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów) a nazwę wskaźnika Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów) na Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów). Zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia nazewnictwa wskaźników w działaniach 8.1 i 8.2 ze wskaźnikami w działaniach 6.1 i 6.2.

Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

W Działaniu 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  zmaksymalizowano wsparcie poprzez ujednolicenie dla wszystkich typów beneficjentów stopy dofinansowania na poziomie 85 proc. oraz rezygnację z nałożonego uprzednio obostrzenia korekty tej stopy o korzyści powstałe z oszczędności z energii.

Z Działania 9.1. Wysokosprawne wytwarzanie energii, 9.2. Efektywna dystrybucja energii, 9.5. Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych oraz 9.6. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych realokowano odpowiednio kwoty 4 930 000 euro, 4 128 000 euro, 7 660 000 euro oraz 4 194 000 euro do Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Realokacja wynika z identyfikacji dużego ryzyka niewykorzystania dostępnych środków w ramach działania 9.2., 9.5. oraz  9.6.

Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

Z Działania 10.2. Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji oraz 10.3. Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii realokowano odpowiednio kwoty 73 460 000 euro oraz 3 470 000 euro do Działania 10.1. Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego. Realokacja wynika z identyfikacji zapotrzebowania na dodatkowe środki w Działaniu 10.1 oraz ryzyka niewykorzystania dostępnej obecnie alokacji w ramach działania 10.2 i 10.3.

Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe

Z Działania 11.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym do Działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego realokowano kwotę 7 722 149 euro. Realokacja środków pozwoli na sfinansowanie większej niż pierwotnie szacowno liczby projektów w Działaniu 11.3.


Inne zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący i aktualizujący.


Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne Strona otwiera się w nowym oknie

Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Archiwum  Strona otwiera się w nowym oknie

 

Czytaj także
Polecane galerie