Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

15 czerwca 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.6).

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów (wersja 3.6) zawiera zmiany dotyczące:

 • Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  W ramach Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich zniesiono wymóg minimalnej wartości dla typu projektu związanego z przygotowaniem dokumentacji;

 • Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
  W ramach Działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zniesiono wymóg minimalnej wartości dla typu projektu związanego z przygotowaniem dokumentacji;

 • Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
  Realokacja środków UE z Działań 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza w łącznej wysokości około 13,4 mln euro;

 • Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
  Realokacja środków UE z Działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych na działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej oraz na Działanie 5.3 Opracowanie planów ochrony w łącznej wysokości około 6,25 mln euro;

 • Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
  Realokacja środków UE z Działania 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski na Działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T ponad 152 mln euro;

 • Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
  Dla Działania 7.1 Rozwój transportu kolejowego wprowadzono odrębny zapis o poziomie dofinansowania dla projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji, których beneficjentem są pozostali zarządcy infrastruktury kolejowej. W przypadku Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych podniesiono stopę dofinansowania z 50 proc. do 59 proc. dla projektów infrastrukturalnych w odniesieniu do beneficjentów innych niż PKP PLK (zmiana znajdzie zastosowanie między innymi do projektu metra warszawskiego). Proponowane zmiany nie będą mieć implikacji na wielkość stopy dofinansowania na poziomie wymienionych Działań oraz Priorytetu VII;

 • Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
  Dla Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego doprecyzowano katalog wydatków kwalifikowalnych dla typu projektu związanego z przygotowaniem dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji;

 • Priorytet XIV: Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Priorytet XV: Pomoc techniczna - Fundusz Spójności
  W ramach Działań 14.3 i 15.3 dotyczących ewaluacji Programu dostosowano zapisy w zakresie badań ewaluacyjnych do brzmienia Programu, między innymi w zakresie realizacji badań dotyczących przyszłej perspektywy finansowej;

Dokonano również zmiany w załączniku 2. Organizacja Systemu Oceny i Wyboru Projektów. W części dotyczącej procedury odwoławczej zrewidowano zapis odnoszący się do podstawy prawnej do wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Inne zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący i aktualizujący.

Aktualna wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne Odsyłacz.

Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Archiwum Odsyłacz.

Pobierz pliki:

Wersja w trybie "rejestruj zmiany":

 

 

 


 

Czytaj także
Polecane galerie