Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

5 lipca 2010 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.4) zawiera zmiany dotyczące:

 • Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
  Przesunięcia 2,38 mln euro z Działania 3.3 Monitoring środowiska na Działanie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom;

 • Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
  Zmniejszenie alokacji w ramach Działania 4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego i ekoznaków oraz 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne i realokowanie środków na pozostałe Działania inwestycyjne, tj. na Działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach (4,5 mln euro z 4.1 na 4.2) oraz na  4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) i 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (10,5 mln euro z Działania 4.6  odpowiednio po 8,5 mln oraz
  2 mln euro na Działanie 4.3 i 4.4);

 • Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
  Przesunięcia wolnych środków z Działania 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych na wsparcie projektów z Działań 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej oraz 5.3 Opracowanie planów ochrony (odpowiednio 2,2 mln euro oraz 4,18 mln euro);

 • Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
  Zmiana w systemie realizacji POIiŚ polegająca na pozostawieniu w zakresie obowiązków Instytucji Pośredniczącej (tj. Ministerstwa Gospodarki) zadań delegowanych dotychczas na Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych, 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych oraz 10.3 Rozwój przemysłu dla OZE. Przesunięcie części alokacji w wysokości około 27,08 mln euro z Działania 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych na Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych;

 • Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
  Dla Działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego wprowadzono specjalny zapis dla typu projektów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej w odniesieniu do minimalnej wartości projektu;

 • Priorytet XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
  Zmiana zapisów umożliwiająca jednostkom badawczo-rozwojowym, które zapewniają wkład własny ze środków budżetu państwa udzielenie dofinansowania w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku.

Dokonano również zmian w załączniku nr 5 Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania, gdzie wprowadzono nowy wskaźnik w związku z podpisaniem w dniu  26 lutego 2010 r. z Polskim LNG S.A. pre-umowy na realizację projektu Budowa terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna włączonego na listę projektów indywidualnych dla POIiŚ w czasie ostatniej weryfikacji listy. Pozostałe zmiany w załączniku 5. wynikały z potrzeby dostosowania tego dokumentu do zmienionych Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej. Inne zmiany mają charakter głównie doprecyzowujący i aktualizujący.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko została opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne/Dokumenty programowe

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie