Nowelizacja Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Nowelizacja Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Zakończony został proces zmiany Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Wprowadzone zmiany wynikają  m.in. z rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z 18 grudnia 2008 r., zmieniającego zapisy art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ograniczającego jego stosowanie wyłącznie do operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR.

Ponadto, dostosowano Wytyczne do uzyskanych od Komisji Europejskiej interpretacji zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz uporządkowano wewnętrzną strukturę Wytycznych i doprecyzowano stosowane w nich pojęcia. Wprowadzone zmiany uwzględniają również znaczną część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji zewnętrznych.

Z Wytycznych wyłączono  dotychczasowy Rozdział 11 Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013. Funkcjonować będzie on jako odrębne wytyczne przygotowane przez Inicjatywę JASPERS. Podstawą do stosowania wytycznych JASPERS jest zapis rozdziału 10 pkt 2 Wytycznych horyzontalnych.

Przejdź do strony z dokumentem 

 


 

Czytaj także
Polecane galerie