Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

27 grudnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.11) zawiera następujące zmiany:

Priorytet V:

W priorytecie V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych w działaniu 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej dokonano korekty zapisu dotyczącego cross-financingu z ,,100%" na ,,do 100%".  Przewidziana dla działania 5.4 alokacja UE nie stanowi w całej wysokości cross-financingu, dotyczy to wyłącznie wybranych kategorii wydatków ponoszonych w ramach tego działania. Korekta nie wpływa na wynikający z art. 34 ust. 2 rozporządzenia ogólnego 1083/2006 próg ograniczający zastosowanie tego mechanizmu wyłącznie do 10% alokacji dla priorytetu.

Priorytet IX:

W priorytecie IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna z działań 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych oraz 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych przeniesiono środki UE (w wysokości odpowiednio ok. 0,38 mln euro oraz ok. 9,96 mln euro) do działań 9.2 Efektywna dystrybucja energii oraz 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (w wysokości odpowiednio ok. 2,82 mln euro oraz ok. 7,52 mln euro). Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny możliwości absorpcyjnych w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania w sektorze energetyki dostępnej alokacji.

Priorytet X:

W priorytecie X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii z działań 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji oraz 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii przeniesiono środki UE (w wysokości odpowiednio o  16,63 mln euro oraz ok. 6,76 mln euro) do działania 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego (w wysokości ok. 23,39 mln euro). Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny możliwości absorpcyjnych w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania w sektorze energetyki dostępnej alokacji.

W związku z powyższymi realokacjami w ramach priorytetów IX i X zaktualizowano poziom wydatków lizbońskich, tj. wzrost z 68,01 proc. do 68,03 proc.

Ponadto wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizującym.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Archiwum 

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie