Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

27 września 2012 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.10) zawiera następujące zmiany:

Priorytet XII:

W celu przyspieszenia kontraktacji środków w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia realokowano kwotę 37 500 000 euro z Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego do Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

W związku z realokacją w Priorytecie XII odpowiednio dostosowano kwoty krajowego wkładu publicznego w ramach ogólnej alokacji PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Ponadto wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowującym i aktualizującym.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w dziale Dokumenty i wytyczne

Archiwalne wersje dokumentów zostały przeniesione do działu Archiwum   

 

Czytaj także
Polecane galerie