Polimex: jest porozumienie z wierzycielami - spółka przetrwa

Polimex: jest porozumienie z wierzycielami - spółka przetrwa

Polimex-Mostostal zawarł z wierzycielami finansowymi będącymi stronami umowy restrukturyzacyjnej z grudnia 2012 r. wstępne porozumienie ws. warunków trzeciego etapu restrukturyzacji finansowej spółki. Zarząd Polimeksu podkreślił, że umożliwi to pozostanie na rynku największej polskiej firmy budowlanej.

Wierzyciele Polimeksu to PKO BP, Pekao, BZ WBK i Bank Millennium, a także obligatariusze posiadający wierzytelności z tytułu obligacji wyemitowanych przez spółkę o łącznej wartości nominalnej ok. 120 mln zł.

Jak podał Polimex, uzgodnienie poczynione w warunkach wstępnych mają zostać odzwierciedlone w formie aneksu do umowy nie później niż do dnia 3 lipca 2014 r. pod warunkiem zwołania przez spółkę walnego, na którym zostaną podjęte uchwały dotyczące dokapitalizowania spółki konwersji wierzytelności.

Poniżej kluczowe założenia warunków zmian do umowy restrukturyzacyjnej:

I. Restrukturyzacja operacyjna i majątkowa

Spółka kontynuować będzie proces restrukturyzacji operacyjnej i finansowej w drodze:

a) dalszej reorganizacji grupy kapitałowej spółki oraz optymalizacji kosztów działalności grupy, w szczególności w strukturze grupy kapitałowej zostaną wydzielone dwie główne spółki zależne od spółki, które będą prowadzić działalność w następujących zakresach (spółkach segmentowych): (I) energetyka oraz (II) petrochemia

b) kontynuacja procesu sprzedaży składników majątkowych (w szczególności nieruchomości należących do spółki oraz udziałów i akcji w spółach zależnych oraz innych aktywów), które nie są niezbędne do dalszego prowadzenia podstawowej działalności spółki.

II. Dokapitalizowanie spółki

1. Spółka przeprowadzi emisję obligacji na łączną kwotę 140 mln zł, z czego cześć emitowanych obligacji stanowić będą obligacje zamienne na akcje spółki. Obligacje zamienne podlegać będą zamianie na akcje spółki po cenie emisyjnej równej 0,04 gr.

2. Obligacje będą posiadały 5-letni termin zapadalności i będą zabezpieczone na takich samych warunkach i z takim samym pierwszeństwem jak wierzytelności pozostałych wierzycieli będących stronami umowy, wynikające z udzielenia spółce nowej linii gwarancyjnej, w szczególności obligacje oraz nowa linia gwarancyjna zostaną zabezpieczone poprzez zastawy na udziałach w spółkach segmentowych.

3. Płatność odsetek od obligacji będzie odroczona do 31 marca 2017 r., przy czym część oprocentowania narosłego od obligacji płatna będzie w dniu zapadalności obligacji.

4. Celem emisji obligacji będzie opłacenie kapitału spółek segmentowych w celu finansowania ich początkowego kapitału obrotowego oraz zasilenie kapitału obrotowego spółki.

III. Konwersja wierzytelności

1. Wierzyciele będący stronami umowy zobowiążą się do skonwertowania na kapitał zakładowy spółki przysługujących

 

czytaj więcej

wnp.pl
Czytaj także
Polecane galerie