Rozpoczęto konsultacje społeczne aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęto konsultacje społeczne aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

20 grudnia 2010 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne aktualizacji "Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Konsultacje potrwają do 18 stycznia 2011 roku.

Działając na podstawie "Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych", Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o aktualizacji "Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Proces ten zakończy się ogłoszeniem zaktualizowanej listy do końca lutego 2011 r.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych obejmuje swym zakresem zmiany dotyczące projektów umieszczonych na liście obowiązującej z dniem 31 sierpnia 2010 r. lub/i możliwość wpisania na listę nowych propozycji przedsięwzięć.

Ministerstwo Środowiska zaproponowało do włączenia na listę podstawową w ramach Działania 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, Programu Infrastruktura i Środowisko, projekt pn. "Meteo-Risk". Celem projektu jest zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i usprawnienie systemu przewidywania zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych. Pozostałe resorty: infrastruktury, gospodarki, kultury i dziedzictwa narodowego, zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego nie zgłosiły żadnych nowych projektów indywidualnych.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag od wszystkich środowisk na temat nowego projektu indywidualnego proponowanego do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z propozycją nowego projektu indywidualnego proponowanego do umieszczenia na "Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" prosimy o pobranie dokumentu zamieszczonego poniżej.

UWAGA: Do 18 stycznia 2011 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tego dokumentu.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowego projektu indywidualnego, prosimy pobrać i wypełnić odpowiedni formularz zgłaszania uwag zamieszczony poniżej. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Ze względu na fakt, że konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, formularz zgłaszania uwag należy wypełnić jedynie w edytorze tekstów (format pliku: .RTF) oraz przesłać wyłącznie na adres e-mail: pois@mrr.gov.pl.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać "Konsultacje społeczne aktualizacji listy projektów indywidualnych dla POIiŚ".

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób, jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucje pośredniczące przedstawią propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej "Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" podejmie minister rozwoju regionalnego.

Pobierz pliki:
Propozycja nowego projektu indywidualnego dla Programu Infrastruktura i Środowisko (28 KB)
Formularz zgłaszania uwag (230 KB)


 

 

Czytaj także
Polecane galerie