Rozpoczęto konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęto konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

7 lipca 2010 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 22 lipca 2010 roku.

Działając na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Proces ten zakończy się ogłoszeniem zaktualizowanej listy do końca sierpnia 2010 r.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych obejmuje swym zakresem zmiany dotyczące projektów umieszczonych na liście obowiązującej z dniem 2 lutego 2010 r. lub/i możliwość wpisania na listę nowych propozycji przedsięwzięć.

Ze względu na fakt, że przedłożono propozycje nowych projektów do umieszczenia na liście w zakresie sektorów środowiska, transportu, energetyki oraz zdrowia, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych tych propozycji.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych mogą dotyczyć wyłącznie tych działań, dla których zaproponowano rozszerzenie listy o nowe projekty. W związku z tym zgłaszane opinie i uwagi nie mogą wykraczać poza obszar tematyczny następujących działań:

  • Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich;
  • Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego;
  • Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych;
  • Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T;
  • Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego;
  • Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. W celu zapoznania się z pełną treścią listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko prosimy zapoznać się z dokumentem zamieszczonym poniżej.

Do 22 lipca 2010 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tego dokumentu.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowych projektów indywidualnych, prosimy pobrać i wypełnić odpowiedni formularz zamieszczony poniżej. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Ze względu na fakt, że konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, formularz zgłaszania uwag należy wypełnić jedynie w edytorze tekstów (format pliku: RTF) oraz przesłać wyłącznie na adres e-mail: pois@mrr.gov.pl W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać ,,Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla POIiŚ".

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób, jak to wyżej zostało przestawione, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

W ramach konsultacji społecznych listy nowych projektów indywidualnych proponowanych  do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko zorganizowana zostanie także otwarta konferencja konsultacyjna. Dokładny termin  i miejsce konferencji zostanie podany w najbliższym czasie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucje pośredniczące przedstawią propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podejmie minister rozwoju regionalnego.Pobierz pliki:

Czytaj także
Polecane galerie