Rozpoczęto konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko

Rozpoczęto konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko

15 czerwca 2011 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 15 lipca 2011 roku.

Działając na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Proces ten zakończy się ogłoszeniem zaktualizowanej listy w sierpniu 2011 r.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych obejmuje zmiany dotyczące projektów umieszczonych na liście obowiązującej od 28 lutego 2011 r. lub/i możliwość wpisania na listę nowych propozycji przedsięwzięć.

Poszczególne ministerstwa odpowiedzialne za realizację Priorytetów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, tzw. instytucje pośredniczące, przedłożyły propozycje nowych projektów do umieszczenia na liście. Z tego względu Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o rozpoczęciu konsultacji społecznych nowych propozycji. Konsultacjom społecznym poddawane są projekty z sektora środowiska, transportu oraz energetyki.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii i uwag od wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z propozycjami nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko prosimy o pobranie dokumentu zamieszczonego poniżej.

Do 15 lipca 2011 roku czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tego dokumentu.

Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowego projektu indywidualnego, prosimy pobrać i wypełnić odpowiedni formularz zgłaszania uwag zamieszczony poniżej. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Ze względu na fakt, że konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, formularz zgłaszania uwag należy wypełnić jedynie w edytorze tekstów (format pliku: RTF) oraz przesłać wyłącznie na adres e-mail: pois@mrr.gov.pl

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać ,,Konsultacje społeczne aktualizacji listy projektów indywidualnych dla POIiŚ".

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób, jak to wyżej zostało przestawione zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnospołecznych konsultacjach.

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone. Instytucje pośredniczące przedstawią propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko podejmie minister rozwoju regionalnego.

Pobierz pliki:

 


 

Czytaj także
Polecane galerie