Wejście w życie aktualizacji Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wejście w życie aktualizacji Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

15 października 2012 r. wchodzą w życie Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stanowiące aktualizację Zaleceń z 3 lutego 2010 r.

 

Celem aktualizacji w/w Zaleceń jest w szczególności:

  • zastąpienie i doprecyzowanie zapisów dotychczasowych Zaleceń IZ POIiŚ nr 9/2010 w sprawie stosowania w POIiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE na projektach FS w perspektywie finansowej 2000-2006,
  • uregulowanie kwestii związanych z korygowaniem nieprawidłowości wynikających z braku lub niepełnej transpozycji prawa europejskiego do prawa polskiego,
  • uregulowanie i doprecyzowanie kwestii związanych z odpowiedzialnością za proces korygowania wydatków i procedurą nadzoru określoną w Podrozdziale 12.2, pkt 7 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
  • wprowadzenie ramowej procedury odwoławczej od korekt nałożonych przez IW.

Dodatkowo, dokument obejmuje nowe zalecenia IZ POIiŚ, dotyczące sposobu interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zalecenia w ww. zakresie mają w szczególności na celu określenie przypadków, w których możliwe jest odstąpienie od nałożenia korekty.

Dokument jest oparty na tekście projektowanych Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, które zostały poddane konsultacjom zewnętrznym. IZ POIiŚ podjęła decyzję o wstrzymaniu wydania powyższych Wytycznych do czasu zatwierdzenia nowej wersji dokumentu Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikatora) w celu zapewniania ujęcia w Wytycznych pełnego i najbardziej aktualnego zakresu regulacji.

Niemniej, przedmiotowe Zalecenia, niezwłocznie po zaktualizowaniu tzw. taryfikatora zostaną wydane przez MRR w formie wytycznych. Tym samym zakres regulacji, poza treścią załącznika nr 1, co do zasady nie ulegnie zmianie.

 

Dowiedz się więcej:

Dokumenty znajdują się w dziale dotyczącym Kontroli w zakładce Dokumenty i wytyczne Strona otwiera się w nowym oknie 


 

Czytaj także
Polecane galerie