Wprowadzono autokorektę do Rozdziału 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wprowadzono autokorektę do Rozdziału 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów przez beneficjentów, IZ POIiŚ wprowadziła autokorektę do Rozdział 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej analizy usunięto z dokumentu zapis mówiący o niedopuszczalnym opatrywaniu znakami dokumentów lub działań informacyjnych przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Jednocześnie dookreślono, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie beneficjent ma obowiązek oznakowania dotychczasowej dokumentacji dotyczącej projektu.

Powyższa zmiana wynika z ponownego przeanalizowania przez IZ POIiŚ przypadków, w których mogą wystąpić utrudnienia wynikające z wykonywania obowiązków przez beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w tym oznaczania dokumentów dotyczących realizacji projektu.

Data obowiązywania Zasad promocji projektów (...) pozostaje bez zmian tj. od 26 kwietnia 2012 r. Autokorekta do Rozdziału 6.1.5 ww. dokumentu wchodzi w życie 25 lipca 2012 r.

Przejdź do strony z dokumentem

Czytaj także
Polecane galerie