Wstępna wersja Programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

Wstępna wersja Programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

1 sierpnia 2006 roku Rada Ministrów zaakceptowała kierunkowo projekt Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na realizację Programu  Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych 26 054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych - 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro.

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Ponadto Program zakłada realizację pięciu celów szczegółowych:

 1. Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
 2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
 3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
 4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
 5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 3. Bezpieczeństwo ekologiczne.
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
 7. Transport przyjazny środowisku.
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej. 
 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
 11. Bezpieczeństwo energetyczne.
 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe.
 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
 14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
 15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Instytucją Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
 
Obecnie Program podlega konsultacjom społecznym, które zakończą się w połowie października br. W trakcie ich trwania zostanie poddana ocenie także wstępna wersja prognozy oddziaływania na środowisko Programu, która będzie przekazna do publicznej wiadomości na początku października. Jednak już teraz prosimy Państwa o zgłaszanie uwag i propozycji dotyczących istotnych aspektów środowiskowych zawartych w projekcie Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zachęcamy Państwa do kierowania swoich uwag i sugestii do projektu Programu Infrastruktura i Środowisko na adres: poiis@mrr.gov.pl. Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany nowy tekst Programu, który po przyjęciu przez Radę Ministrów będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską.

 

 

Czytaj także
Polecane galerie