Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie sektorów energetyki, kultury, zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Nowa lista dla tych obszarów obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 6 września 2012 r. Lista w zakresie sektorów środowiska oraz transportu nie podlegała żadnym zmianom w ramach przeprowadzonego procesu aktualizacji i w tych obszarach obowiązuje lista z 12 sierpnia 2011 r.

Zaktualizowana lista obejmuje 460 przedsięwzięć o łącznej wartości 239 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 365 projektów, których wartość wynosi 173 mld złotych, natomiast pozostałe 95 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości prawie 66 mld złotych.

Łączna wartość dofinansowania z UE dla projektów na liście wynosi 123,4 mld złotych. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 86,7 mld złotych. Natomiast kwota dofinansowania z UE dla projektów z listy rezerwowej to ok. 36,7 mld złotych.

Minister Rozwoju Regionalnego podjął decyzję o włączeniu na zaktualizowaną listę 12 nowych projektów indywidualnych, z czego 2 projekty dla sektora energetyki (na listę rezerwową), 1 projekt dla sektora kultury (na listę podstawową) oraz 9 projektów dla sektora zdrowia (w tym 7 na listę podstawową, a 2 na listę rezerwową), o łącznej wartości dofinansowania z UE w wysokości 280 mln złotych.

Z listy usunięto 2 projekty indywidualne. Projekty te znajdowały się na liście dla sektora energetyki (po 1 projekcie z listy podstawowej oraz rezerwowej), a ich łączna wartość dofinansowania z UE wynosiła 293 mln złotych.

Zmiany na liście dokonane w wyniku procesu aktualizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Sektor

Liczba projektów

Orientacyjny koszt całkowity
(mln PLN)

Szacunkowa kwota dofinansowania z UE
(mln PLN)

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Środowisko*

79

2

20 314,51

1 260,35

9 584,14

534,88

Transport*

178

78

133 664,59

60 401,58

70 113,20

34 253,71

Energetyka

19

9

14 145,85

3 520,67

3 446,76

1 266,76

Kultura

32

4

2 404,59

765,09

1 347,17

576,32

Zdrowie

31

2

939,94

50,69

725,29

43,09

Szkolnictwo wyższe

26

0

1 956,21

0,00

1 516,09

0,00

RAZEM

365

95

173 425,69

65 998,38

86 732,65

36 674,76

* Lista projektów indywidualnych w zakresie sektorów środowiska oraz transportu nie podlegała aktualizacji.

Dodatkowo na liście wprowadzono aktualne dane dotyczące projektów na podstawie umów o dofinansowanie lub ich aneksów, a także pochodzących z systemu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych. Zmiany nastąpiły w zakresie tytułów, kosztów, terminów realizacji, instytucji odpowiedzialnych za realizację, zakresu rzeczowego poszczególnych projektów. Wprowadzono również zmiany polegające na przesunięciu projektów na listę podstawową w związku z zabezpieczeniem środków na ich realizację.

 

Pobierz pliki:

 

 

Czytaj także
Polecane galerie