Zakończono konsultacje Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończono konsultacje Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

21 grudnia 2009 r. zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych zostały przekazane do instytucji pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Z przebiegu procesu konsultacji społecznych przygotowane zostało sprawozdanie. W celu zapoznania się ze sprawozdaniem prosimy o pobranie następującego dokumentu:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych propozycji nowych projektów do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko - aktualizacja na styczeń 2010 r. (56,9 KB) 

Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji społecznych. Zestawienie to uwzględnia jedynie ogólną treść uzasadnień zaproponowanych uwag. Ponadto w uzasadnionych przypadkach uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały ujęte w zestawieniu zbiorczo.

W celu zapoznania się z zestawieniem uwag prosimy o pobranie następującego dokumentu:

Zestawienie uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko (19 listopada - 21 grudnia 2009 r.) (152 KB)

Po przekazaniu przez instytucje pośredniczące swoich stanowisk do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, niniejsze sprawozdanie zostanie uzupełnione w II połowie stycznia 2010 r. o te informacje i następnie zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako II część sprawozdania z przebiegu procesu konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

Informacje przekazane przez instytucje pośredniczące będą stanowić odpowiedź na każdą indywidualną (uwagi o tożsamej treści rozpatrywane będą zbiorczo jako jedna uwaga) uwagę zgłoszoną w toku konsultacji wraz ze stanowiskiem ewentualnej realizacji zgłoszonych propozycji projektów ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Po zakończeniu procesu rozpatrywania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych instytucje pośredniczące przedstawią do połowy stycznia 2010 r. propozycję zaktualizowanej listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji, a także propozycje zmian w stosunku do projektów umieszczonych na obecnie obowiązującej liście. Decyzję o ostatecznym kształcie zaktualizowanej Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko podejmie minister rozwoju regionalnego. Nowa lista zostanie ogłoszona nie później niż do końca stycznia 2010 r.

 

 

Czytaj także
Polecane galerie