Zmiana definicji "dofinansowania" w obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zmiana definicji "dofinansowania" w obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W związku ze zmianą systemu przepływów finansowych w ramach programów operacyjnych (wprowadzoną ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z 3 września 2009 r. ulega zmianie definicja ,,dofinansowania". Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

W wyniku tej zmiany pod pojęciem "dofinansowania" należy rozumieć:

  • w przypadku beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi: środki krajowe i płatności udzielone beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie. W przypadku państwowych jednostek budżetowych dofinansowanie rozumiane jest jako 100 proc. maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych określonej w umowie o dofinansowanie;
  • w przypadku pozostałych beneficjentów: dotację celową (kwotę wsparcia udzielanego beneficjentowi ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, przeznaczoną na realizację projektu) i płatności - udzielone beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie.
    Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do treści ww. Wytycznych przy najbliższej aktualizacji.

Zobacz więcej:
przejdź do działu: Dokumenty i wytyczne/ wytyczne obowiązujące 

 

Czytaj także
Polecane galerie