Zmiana w podrozdziale 5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z 3 września 2009 r.

Zmiana w podrozdziale 5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z 3 września 2009 r.

Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z 3 września 2009 r. ulega zmianie brzmienie pkt 5 w podrozdziale 5.2 oraz wykreślony został pkt 6 tego podrozdziału.


Podrozdział 5.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy, jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem lub innym podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (zamawiającym) a wykonawcą oraz jeżeli zostały wypłacone zgodnie z art. 151 a ustawy Pzp, w przypadku umów do których ustawa ma zastosowanie."

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do treści ww. Wytycznych przy najbliższej aktualizacji.

Zmiany w wytycznych są wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) oraz utraty mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 oraz z 2009 r. Nr 23, poz. 140 i Nr 114, poz. 954).

Zobacz więcej:
przejdź do działu: Dokumenty i wytyczne/ wytyczne obowiązujące 

 

Czytaj także
Polecane galerie