Zmiana wytycznych dotyczących transportu zbiorowego

Zmiana wytycznych dotyczących transportu zbiorowego

Od 18 maja 2011 r. obowiązują zmienione "Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym". Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację dokumentu 11 maja 2011 r.

Wprowadzone zmiany mają głównie na celu dostosowanie wytycznych do ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13; dalej ,,uptz"), która weszła w życie z 1 marca 2011 r. Wśród ważniejszych zmian należy wymienić:

  1. Usunięcie w wytycznych odwołań do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ta nie została wymieniona w uptz jako akt prawny regulujący procedurę zawierania umów o świadczenie usług publicznych;

  2. Uwzględnienie okoliczności, że samorząd wojewódzki może realizować swoje obowiązki w zakresie zapewniania transportu zbiorowego nie tylko w formie przewozów kolejowych (zmiana pkt 10 i 11 wytycznych);

  3. Zmodyfikowano zapis dotyczący uwzględniania przy obliczaniu rekompensaty faktu bezpłatnego przekazania operatorowi składników majątkowych w celu uzyskania jego większej przejrzystości (pkt 101 wytycznych).

Zmienione wytyczne oraz opis zmian są dostępne na stronie Portalu Funduszy Europejskich w zakladce Dokumenty i wytyczne

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie