Zmiany na rynkach energii i gazu w 2014 r. i plany na 2015

Zmiany na rynkach energii i gazu w 2014 r. i plany na 2015

W roku 2014 doszło do znaczących zmian na rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ważnych zmian można spodziewać się także w roku 2015 - informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE).

W ocenie Urzędu Regulacji Energetyki (URE) do najistotniejszych zmian prawnych w 2014 r. należy wprowadzenie w ustawie Prawo energetyczne nowych zasad uzyskiwania koncesji na wytwarzanie i obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wprowadzono także zabezpieczenie majątkowe, od złożenia którego uzależnione jest uzyskanie przez wnioskujący podmiot koncesji w tym zakresie.

Większe kompetencje Prezesa URE

Wprowadzone zostały także nowego rodzaju sankcje za prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu z zagranicą, bez wymaganej koncesji. Ustawodawca wyszczególnił w przepisie kompetencyjnym (art. 23 ust. 1a) uprawnienia Prezesa URE do kontrolowania, w tym także karania przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzą tę działalność bez wymaganej koncesji.

Wsparcie kogeneracji

Do ważnych nowelizacji wspomnianej ustawy należy zaliczyć przywrócenie w marcu 2014 r. systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną i ciepło w kogeneracji. Ustawa określiła również procentowy zakres obowiązku uzyskania i przedstawiania do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji na kolejne lata, do 2018 roku.

Koncesje na handel węglem

Należy także zwrócić uwagę na dokonaną w minionym roku nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wprowadzającą m.in. zasady kontrolowania jakości paliw stałych, w tym wprowadzającą definicję paliw stałych. Celem tej nowelizacji było wprowadzenie kontroli jakości węgla kamiennego importowanego do Polski oraz znajdującego się na składach w handlu detalicznym. Zmiany wprowadzone powyższą ustawą pozostają w ścisłym związku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi nad projektem kolejnej nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, wprowadzającej regulacje dotyczące koncesjonowania obrotu węglem kamiennym. Projekt nowelizacji przewiduje wyposażenie Prezesa URE w kompetencje dotyczące koncesjonowania i kontrolowania działalności gospodarczej w zakresie obrotu węglem kamiennym.

Handel biokomponentami

W 2014 roku miały miejsce również nowelizacje ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Do istotnych zmian tej ustawy zaliczyć należy wprowadzenie przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej: nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu biokomponentów oraz poświadczania spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju i kwestie dotyczące zasad certyfikowania. Część powyższych zmian wejdzie w życie z początkiem 2015 roku.

W 2014 roku trwały intensywne prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie energetyki odnawialnej. Projektowana zmiana przewiduje wyłączenie z ustawy - Prawo energetyczne do odrębnej ustawy przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Przejrzysty rynek energii

Trwały również prace nad kolejną nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne mające na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT). Przepisy tego rozporządzenia mają na celu zwalczanie nadużyć na rynku hurtowym. Państwa członkowskie zobowiązane zostały do wdrożenia regulacji zapewniających możliwość egzekwowania REMIT-u. W konsekwencji projektowana zmiana ustawy - Prawo energetyczne w tej części skutkować będzie kolejnym rozszerzeniem kompetencji Prezesa URE o monitorowanie hurtowego rynku energii, współpracę z ACER, organami regulacyjnymi państw członkowskich UE, Prezesem UOKiK i Przewodniczącym KNF w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków określonych w REMIT. Ponadto lista zadań URE - zgodnie z projektem - poszerzona byłaby o przekazywanie do ACER informacji o podejrzeniach manipulacji na rynku, prowadzenie rejestru uczestników hurtowego rynku energii, prowadzenie kontroli oraz postępowań wyjaśniających w sprawach manipulacji lub prób manipulacji oraz w sprawach niewłaściwego wykorzystania informacji wewnętrznej na rynku energii. Prezes URE miałby w tych przypadkach uprawnienie do nakładania kar pieniężnych.

Kwestie, które nie doczekały się finalizacji w 2014 r., będą zapewne najważniejszymi w 2015 r. Według zapowiedzi, w końcu pierwszego kwartału powstać powinna ustawa dotycząca energetyki odnawialnej.W 2015 roku ustanowione także zostaną omówione wyżej przepisy dostosowujące prawo krajowe do obowiązków wynikających z REMIT.

Integracja rynków energii i gazu

W 2014 r. polski rynek energii elektrycznej i gazu ziemnego osiągnął znaczący postęp w integracji w ramach Unii Europejskiej, przy jednoczesnej ochronie krajowych odbiorców końcowych.

Dzięki dużemu zaangażowaniu przedstawicieli URE w prace Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ang. The Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), szybko postępowała harmonizacja europejskich zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. W 2014 r. wdrożono m.in. zasady zarządzania ograniczeniami kontraktowymi oraz mechanizmy alokacji zdolności przesyłowych. Kolejne regulacje będą wdrażane w 2015 roku. Przygotowany został również pakiet zasad zapewniających zharmonizowane

 

czytaj więcej

wnp.pl
Czytaj także
Polecane galerie