Zmiany w prawie dla sektora e-commerce w Polsce

Zmiany w prawie dla sektora e-commerce w Polsce

24 kwietnia 2014 r. Sejmowa Komisja Gospodarki zakończyła prace nad projektem ustawy o prawach konsumenta (druk sejmowy nr 2076). Projekt wdraża do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą praw konsumentów. Nowe prawo niesie za sobą wiele istotnych zmian m.in. dla firm z branży internetowej - zwraca uwagę Business Centre Club.

Projekt ustawy wprowadza szerokie obowiązki informacyjne w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Po wejściu w życie ustawy - w przypadku każdej umowy zawieranej z konsumentem - przedsiębiorca najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową będzie miał obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:
- swoich danych identyfikujących, w tym o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą i numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
- opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach,
- sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
- treści usług posprzedażnych i gwarancji, procedurze rozpatrywania reklamacji, przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia,
- funkcjonalności danych wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,
- mających znaczenie interoperacyjnościach danych wytwarzanych i dostarczanych w postaci cyfrowej ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

W przypadku umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem przez Internet przedsiębiorca będzie miał dodatkowe obowiązki informacyjne polegające m.in. na:
- poinformowaniu konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o adresie pocztowym swojego przedsiębiorstwa, numerze telefonu lub faksu oraz adresie poczty elektronicznej, pod którymi konsument będzie mógł szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
- sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej przez Internet, przy czym projekt ustawy o prawach konsumenta wydłuża czas na odstąpienie od umowy przez konsumenta bez podania przyczyny z obecnie obowiązujących 10 dni do 14 dni.

Przedsiębiorca będzie musiał także poinformować konsumenta o wzorze formularza odstąpienia do umowy stanowiącego załącznik do projektu ustawy. Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy zawieranej przez Internet, prawo do odstąpienia od umowy wygaśnie dopiero po upływie 12 miesięcy.

Jak wynika z powyższego, w umowach zawieranych przez Internet, przedsiębiorca będzie zobowiązany do podania konsumentowi m.in. numeru telefonu lub faxu, pod którymi konsument będzie mógł szybko i

 

czytaj więcej

portalspożywczy.pl
Czytaj także
Polecane galerie