Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAI FSK 242/11 - Wyrok NSA
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

I FSK 242/11 - Wyrok NSA

Orzeczenie

orzeczenie prawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-02-04

Sąd

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie

Grażyna Jarmasz /przewodniczący/, Hieronim Sęk, Marek Kołaczek /sprawozdawca/

Symbol z opisem

6110 Podatek od towarów i usług

Sygn. powiązane

I SA/Bd 464/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-16

Skarżony organ

Dyrektor Izby Skarbowej

Treść wyniku

Oddalono skargę kasacyjną

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Jarmasz, Sędzia NSA Marek Kołaczek (spr.), Sędzia WSA (del.) Hieronim Sęk, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej R. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2010 r. sygn. akt I SA/Bd 464/10 w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 30 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 2004 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) przyznaje ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz doradcy podatkowego L. K. ? K. kwotę 2.214 (słownie: dwa tysiące dwieście czternaście) złotych zawierającą wartość podatku VAT w wysokości 414 (słownie: czterysta czternaście) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, 3) odstępuje w całości od zasądzenia na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w B. zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Grupy dyskusyjne