Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAI SA/Gd 972/11 - Wyrok WSA w Gdańsku
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

I SA/Gd 972/11 - Wyrok WSA w Gdańsku

Orzeczenie

orzeczenie nieprawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2011-09-26

Sąd

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sędziowie

Alicja Stępień /przewodniczący/, Bogusław Woźniak /sprawozdawca/, Ewa Kwarcińska

Symbol z opisem

6115 Podatki od nieruchomości

Hasła tematyczne

Podatek od nieruchomości

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Uchylono zaskarżoną decyzję

Powołane przepisy

Dz.U. 2010 nr 95 poz 613 art.3 ust.1 pkt 4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - tekst jednolity.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Alicja Stępień, Sędziowie Sędzia NSA Ewa Kwarcińska, Sędzia WSA Bogusław Woźniak (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Agnieszka Zalewska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 listopada 2011 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 22 czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz strony skarżącej kwotę 755 (siedemset pięćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Grupy dyskusyjne