Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII FSK 1102/10 - Wyrok NSA
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II FSK 1102/10 - Wyrok NSA

Orzeczenie

orzeczenie prawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2010-05-14

Sąd

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie

Aleksandra Wrzesińska- Nowacka /sprawozdawca/, Jan Rudowski /przewodniczący/, Małgorzata Wolf- Kalamala

Symbol z opisem

6115 Podatki od nieruchomości

Sygn. powiązane

I SA/Kr 1666/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-07

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, (sprawozdawca), Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1666/09 w sprawie ze skargi C. S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 15 września 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej podatku od nieruchomości za 2004 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. na rzecz C. S.A. w W. kwotę 380 (słownie: trzysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Grupy dyskusyjne