Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII FSK 1438/10 - Wyrok NSA
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II FSK 1438/10 - Wyrok NSA

Orzeczenie

orzeczenie prawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2010-06-23

Sąd

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie

Aleksandra Wrzesińska- Nowacka, Jan Rudowski /przewodniczący sprawozdawca/, Małgorzata Wolf- Kalamala

Symbol z opisem

6115 Podatki od nieruchomości

Sygn. powiązane

I SA/Kr 1849/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-05

Skarżony organ

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Treść wyniku

Oddalono skargę kasacyjną

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Rudowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, , Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 1849/09 w sprawie ze skargi C. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia 26 października 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2006 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. na rzecz C. S.A. z siedzibą w W. kwotę 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Grupy dyskusyjne