Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłOrzeczenia NSAII FSK 942/10 - Wyrok NSA
Wyszukiwarka Orzeczeń Sądów Administracyjnych
  • od
  • do
Orzeczenia NSA


2011-11-29

II FSK 942/10 - Wyrok NSA

Orzeczenie

orzeczenie prawomocne

Data orzeczenia

2011-11-29

Data wpływu

2010-04-23

Sąd

Naczelny Sąd Administracyjny

Sędziowie

Aleksandra Wrzesińska- Nowacka, Jan Rudowski /przewodniczący/, Małgorzata Wolf- Kalamala /sprawozdawca/

Symbol z opisem

6113 Podatek dochodowy od osób prawnych 6560

Sygn. powiązane

III SA/Wa 1257/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-25

Skarżony organ

Minister Finansów

Treść wyniku

Oddalono skargę kasacyjną

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala (sprawozdawca), Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 1257/09 w sprawie ze skargi P. [...] O. S.A. z siedzibą w P. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz P. [...] O. S.A. z siedzibą w P. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Grupy dyskusyjne